Politik

Lokalt miljöarbete
Stockholm

Lokalt miljöarbete

Moderaternas miljö- och klimatpolitik gör skillnad på riktigt. Framtidens miljöpolitik kommer att behöva formas utifrån både ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De åtgärder vi gör i Sverige måste vara kostnadseffektiva och skapa förutsättningar för jobb och tillväxt. Hållbarhet handlar om en balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor. 

Klimatförändringarna är inte ett lokalt eller nationellt problem, utan behöver lösas gemensamt – över blockgränser, inom EU och på global nivå. Under Alliansens regeringsår, 2008-2014, minskade utsläppen med cirka 20 procent samtidigt som BNP ökade med nästan 10 procent. Genom att driva en effektiv klimat- och miljöpolitik kombinerade vi hög tillväxt med sänkta utsläpp. Det är den kombinationen som är framtidens väg för ett hållbart land och en hållbar värld.

Moderaternas miljö- och klimatpolitik bygger på att varje satsad krona ska göra så stor klimatnytta som möjligt. Det gäller såväl på nationell, regional och lokal nivå.

Moderaternas miljö- och klimatpolitik  bygger på att stimulera en minskad miljöpåverkan inom bas- och flygindustrin, och genomföra satsningar för en omställning inom privatbilismen från fossilfria bränslen till förnyelsebart.

De industrier som släpper ut mest koldioxid är stål, cement och petroleumraffinaderier. Globalt står de för totalt 12 procent av världens utsläpp, vilket kan jämföras med det internationella flyget som med höghöjdseffekter inräknat står för cirka fyra procent av de globala utsläppen. Vi tror att framtidens miljöpolitik formas genom ny teknik som möjliggör för innovationer inom såväl flygsektorn som basindustrin. Vi vill även påskynda omställningen till en grönare flygindustri för att säkerställa att utsläppen från flygandet minskar.

Innovativa och nya tekniska lösningar kommer att vara en viktig del i den klimatsmarta omställningen. Genom entreprenörer som vågat satsa har vi redan kommit en bra bit på vägen. Spotify revolutionerade musikindustrin genom att gå från fysiska skivor till en digital tjänst. Uber blev världens största taxibolag utan att äga en enda bil. Bilpooler växer fram runt om i Stockholms stad och län. Både företag och privatpersoner har gått från att äga bilar till att använda dessa tjänster.

Vi vill driva ett aktivt miljöarbete på lokal och regional nivå. Det kan handla om kommunens eget arbete med att minska sin klimatpåverkan men också om att ge goda förutsättningar för medborgarna att göra klimatsmarta val. Det ska vara lätt att göra rätt.

Runt om i länet finns många goda exempel på hur vi kan kombinera höga ambitioner med ny teknik för att nå ännu högre klimatnytta.

Goda exempel från Stockholm stad och län:         

 • Historiska satsningar på kollektivtrafiken i Stockholms län
  Idag genomförs investeringar i kollektivtrafiken på över 60 miljarder kronor.
 • Fossilfri fordonsflotta inom Stockholms läns kollektivtrafik
  Inom Stockholms läns kollektivtrafik finns 2 100 bussar. Alla bussar drivs på biobränsle istället för fossilt bränsle. Kravet på biodrivmedlet är att det ska uppfylla EU:s hållbarhetsdirektiv. Alla pendeltåg, tunnelbanor och lokalbanor drivs också på el från förnyelsebara energikällor vilket innebär att vår fordonsflotta är helt fossilbränslefri.
 • Världens nästbästa kollektivtrafik
  Stockholm blev i augusti 2018 utsett till att ha världens näst bästa kollektivtrafik, efter Singapore. Det gör oss tvåa i världen och bäst i Europa. Några av kriterierna som ledde till placeringen var den välutbyggda kollektivtrafiken som ger korta reseavstånd samt att Stockholm har en helt fossilfri fordonsflotta.
 • Stockholms framtida avloppsrening – vår största miljösatsning
  Våren 2014, när Moderaterna styrde i Stockholms stad, togs beslut om att fördubbla kapaciteten i Henriksdals reningsverk som därmed utvecklas till ett av världens mest moderna reningsverk. Satsningen innebär att vattnet i Mälaren blir ännu renare, minskade utsläpp i Östersjön och att transporter med avloppsslam genom bostadsområden försvinner.
 • Stockholm miljöhuvudstad
  År 2010, när Moderaterna och Alliansen styrde Stockholms stad, utsågs Stockholm till Europas första miljöhuvudstad.
 • Stockholms stads klimatpakt
  Moderaterna tog initiativet till en Klimatpakt, ett nätverk med över 120 företag som träffades och utbytte tips och erfarenheter av klimatarbetet.

Bifogade filer