Politik

Aktivt miljöarbete
Stockholm

Aktivt miljöarbete

Moderaterna arbetar utifrån en resultatinriktad och effektiv miljö- och klimatpolitik med målsättningen att varje insats för klimatet och varje investerad krona ska leda till bästa resultat. Vår klimatpolitik ska kombinera högt ställda mål med teknikoptimism och ett starkt försvar av marknadsekonomin.

Vi bedriver en ambitiös klimatpolitik för att snabbt minska utsläppen av växthusgaser i Sverige och globalt. Vi prioriterar att ställa om transporterna och industrin, som tillsammans står för två tredjedelar av Sveriges totala utsläpp. Vi vill ställa om transportsektorn genom att byta ut bensin och diesel mot ren el och hållbara biobränslen. För att det ska vara möjligt fullt ut så behöver det finnas tillräckligt med både el och laddmöjligheter. Här har regeringen ett stort ansvar då det måste finnas förutsättningar för att kunna köra elbilarna i hela landet. 

Vi vill därför snabbt bygga ett nätverk av laddstationer för personbilar i hela landet och ge stöd till laddstationer för lastbilar, med fokus på regionala nätverk och sammanhängande stråk mellan Sveriges större städer. Samtidigt satsar vi på forskning och utveckling av bland annat klimatvänligt elflyg. Ställ om transporterna så att bilar, lastbilar och flygplan drivs på ren el och hållbara biobränslen. 

Sveriges industri är i framkant, tekniskt och miljömässigt. Genom export av varor tillverkade med litet klimatavtryck bidrar den till att minska utsläppen globalt och rädda klimatet. Samtidigt står industrin för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Vi vill skapa långsiktiga förutsättningar för industrins omställning, förkorta och förenkla tillståndsprocesser för industrier som vill satsa på omställning och få på plats en storskalig satsning på tekniker för att fånga in och lagra koldioxid.

Sverige bör vara drivande för att skärpa de globala klimatinsatserna för att värna klimatet. Vi vill att alla länder ska sätta ett pris på utsläpp, helst genom ett globalt minimipris på utsläpp av koldioxid, att de länder som idag gör för litet för att ställa om skärper sina mål och planer, samt att rika länder hjälper utvecklingsländer att prioritera dyra och långsiktiga frågor som omställningen av energisektorn. Vi driver också på för ett stärkt EU-regelverk gällande klimatet, genom att bland annat utveckla EU: s system för handel med utsläppsrätter.

För att klimatomställningen ska vara möjlig och hållbar behöver vi mer fossilfri el. Vi värnar alla fossilfria energislag för att öka den rena och klimatvänliga elproduktionen. Ska Sverige klara klimatomställningen behöver kärnkraft vara en bärande del. Parallellt måste vi bygga ut elnäten så att elen finns där och när den behövs.

Stockholm var 2018 den första huvudstadsregionen i världen där alla bussar och tåg kördes med 100 procent fossilfritt bränsle. Stockholm ligger i framkant i den gröna omställningen med högt uppsatta klimatmål, med målsättningen att all trafik i Stockholms innerstad ska vara utsläppsfri till 2030. I Stockholms stad har en elektrifieringspakt startats tillsammans med näringslivet och andra nyckelaktörer i syfte att snabba på omställningen till en elektrifierad transportsektor fram till år 2030. För stockholmarna innebär det både minskade utsläpp och friskare luft, men också bättre framkomlighet och minskat buller.

Därför vill Moderaterna:

  • Sverige ska vara drivande för att skärpa de globala klimatinsatserna.
  • Ställ om transporterna så att bilar, lastbilar och flygplan drivs på ren el och hållbara biobränslen 
  • Samla in 800 000 ton koldioxid årligen genom en fullskalig Bio-CCS anläggning 
  • Möjliggöra för fler laddstolpar för att möjliggöra en elektrifierad fordonsflotta 
  • Fortsätta samarbetet med näringslivet för att elektrifiera transportsektorn till 2030
  • Fortsätta utfasningen av fossila bränslen i kraftvärmeverken i Stockholms stad

Bifogade filer