Politik

Medborgarskap
Moderaterna

Medborgarskap

Vi höjer kraven för att få svenskt medborgarskap

Medborgarskapet förenar människor i Sverige oavsett bakgrund. Det är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter.

I Sverige har vi länge undervärderat betydelsen av vårt medborgarskap. Moderaterna menar att det svenska medborgarskapet behöver ges större betydelse, såväl rättslig som symbolisk. Ett uppvärderat medborgarskap stärker incitamenten för människor att göra rätt för sig och bli en del av samhället. För att höja värdet på det svenska medborgarskapet behöver kraven för att bli svensk medborgare skärpas.

Vi vill se en skärpning av medborgarskapslagen som innebär att den som är misstänkt eller dömd för viss brottslighet inte ska kunna få svenskt medborgarskap. Den moderatledda regeringen arbetar också för att införa krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap, krav på egen försörjning och krav på att ha bott i Sverige en längre tid för att få bli svensk medborgare.

Det finns idag ingen möjlighet att återkalla ett svenskt medborgarskap när en person har begått allvarliga brott eller fått medborgarskapet genom oriktiga uppgifter eller mutor. Detta skiljer Sverige från andra jämförbara länder. Den moderatledda regeringen utreder därför frågan om ett medborgarskap ska vara möjligt att återkalla för den med dubbla medborgarskap som har begått mycket allvarliga brott eller som fått sitt medborgarskap på felaktiga grunder. Vi moderater anser också att myndigheterna behöver ges verktyg för att skydda personer från att förlora sitt svenska medborgarskap mot sin vilja och utan grund. Det kan till exempel handla om att skydda barn som lever under hedersförtryck och riskerar att föras ut ur landet för att giftas bort.

Moderaterna vill och arbetar för att:

  • Förbättra skyddet och statusen för det svenska medborgarskapet
  • Utreda möjligheten att återkalla medborgarskap
  • Införa krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap
  • Skärpa kraven på hederligt levnadssätt
  • Införa villkor om egenförsörjning för att få medborgarskap

Läs mer om vår politik och vad regeringen gör just nu på området genom att klicka här

Bifogade filer