Politik

Civilt försvar och krisberedskap
Moderaterna

Civilt försvar och krisberedskap

Sverige behöver stå rustat i en alltmer osäker omvärld

Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. För Moderaterna är ett strakt och robust totalförsvar en grundförutsättning för Sveriges säkerhet. Likt det militära försvaret har det civila försvaret länge varit eftersatt och återtagandet av vår förmåga sker från en mycket låg nivå. Bristerna i Sveriges krisberedskap har också under senare år avslöjats genom hanteringen av exempelvis coronapandemin, skogsbränder, översvämningar och cyberattacker.

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har visat på vikten av ett starkt civilt försvar. Den moderatledda regeringen vidtar därför nu en rad åtgärder. Vi säkerställer att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får ökade medel för exempelvis fortsatt upprustning av skyddsrum. Vi har inrättat ett Näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap och genomför olika snabbspår för att öka takten inom försörjningsberedskapen. Vi har aktiverat civilplikten inom kommunal räddningstjänst och vi genomför satsningar på räddningstjänst under höjd beredskap samt alarmeringsverksamheten. 

Den moderatledda regeringen har tillfört ökade medel för kommunernas och regionernas avgörande arbete med krisberedskap och civilt försvar. Vi lyfter även fram de frivilliga försvarsorganisationernas arbete med att stärka samhällets motståndskraft och dessa organisationer har tillförts extra medel.

Sverige och svenska intressen utsätts för dagliga cyberangrepp och vi tar därför cybersäkerhetsfrågorna på största allvar. Vi har tillsatt ett internationellt sändebud för cybersäkerhetsfrågor och har ett nationellt säkerhetsråd placerat hos statsministern. Därutöver gör vi satsningar för att MSB ska kunna erbjuda kvalificerat stöd till drabbade aktörer. Vi utvecklar den nationella förmågan att hantera cyberangrepp och ser till att det Nationella cybersäkerhetscentret (NCSC) får ett tydligare uppdrag att samarbeta med näringslivet. Vi tillför även resurser till Försvarsmakten för att utöka cybersoldatsutbildningen, etablera ett andra it-förband och få till ett sammanhängande personalförsörjnings- och karriärsystem för cyberförsvaret.

Moderaterna vill och arbetar för att det civila försvaret ska:

  • Värna civilbefolkningen.
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och upprätthålla en nödvändig försörjning
  • Bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
  • Upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
  • Bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred, och med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser

Läs mer om vår politik och vad regeringen gör just nu på området genom att klicka här

Bifogade filer