Politik

Energi
Moderaterna

Energi

Tillgången på ren el är avgörande för Sveriges välfärd

Sveriges ekonomiska framgång och välfärd är starkt beroende av en säker och stabil tillgång på el. En effektiv energipolitik är avgörande för att säkerställa konkurrenskraftiga elpriser och tillgång till el när och var det behövs, samtidigt som utsläppen minskas. Vi behöver en ökad produktion av ren el som stöder tillväxt och en konkurrenskraftig industri.

Historiskt har Sverige haft låga utsläpp från elproduktionen tack vare vatten- och kärnkraft. Nu står Sverige inför nya utmaningar inom energisektorn. Vi ska klara klimatomställningen och uppnå ambitiösa klimatmål, samtidigt som vi upprätthåller ett robust elsystem. 

För att hantera den ökande efterfrågan på ren el – som förväntas dubbleras i takt med elektrifieringen av transporter och industri – vill Moderaterna bevara och utveckla kärnkraften. Kärnkraften är avgörande för en trygg, stabil och utsläppsfri elförsörjning – oberoende av väderförhållanden. Därför har den moderatledda regeringen nu slopat regleringen om hur många reaktorer som får vara i drift samt var dessa ska ligga. Vidare har 400 miljarder avsatts i gröna kreditgarantier för att möjliggöra ny kärnkraft och återuppbygga ett stabilt kraftsystem.

Sverige måste både bibehålla befintlig kärnkraft och investera i nästa generations kärnkraftsteknik, inklusive forskning och utveckling. För att möjliggöra detta har vi ändrat det energipolitiska målet från 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt till 2040. Vi understryker också behovet av att snabba på utbyggnaden av Sveriges elnät genom att förenkla tillståndsprocesserna. Det är även viktigt att stödja en effektiv och rättvis överföring av el mellan olika regioner i landet.

Moderaterna vill och arbetar för att:

  • Ge kärnkraften rätt politiska, regulatoriska och ekonomiska förutsättningar. Det ska byggas ny kärnkraft i Sverige
  • Garantera nybyggd kärnkraft rätten till drift och elproduktion under hela sin tekniska livslängd – om staten tvingar fram en nedläggning ska ägaren har rätt till skadestånd
  • Ta fram ett regelverk för små modulära reaktorer (SMR), som medger typgodkännande
  • Se över elmarknaden så att planerbara kraftslag som kärn- och vattenkraft får betalt för förmågan att producera el under årets alla timmar
  • Stoppa omprövningen av vattenkraftens befintliga miljötillstånd och nedmonteringen av befintlig vattenkraft

Läs mer om vår politik och vad regeringen gör just nu på området genom att klicka här

Bifogade filer