Politik

Äldreomsorg och äldrevård
Moderaterna

Äldreomsorg och äldrevård

Våra äldre har rätt att känna trygghet och gemenskap på ålders höst

Sverige ska ha en äldreomsorg och äldrevård av hög kvalitet som är tillgänglig när man behöver den. Moderaterna sätter den äldres bästa främst. Det är våra äldre som varit med och byggt Sveriges välstånd. De har rätt att känna trygghet och gemenskap på ålderns höst. Vi behöver uppmärksamma de tio sista åren av en människas liv på motsvarande sätt som vi engagerar oss i de tio första. 

Varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande ska känneteckna den välfärd som vi betalar med gemensamma resurser. Äldreomsorgen ska vara trygg och säker. Det är viktigt att så långt det är möjligt få träffa samma personal om dagarna och att det går att förstå och bli förstådd av omsorgspersonalen.

Omhändertagandet av de mest sjuka och sköra når inte upp till den kvalitet som förväntas i ett välfungerande samhälle. Det gäller exempelvis bristen på tillräckligt utbyggd medicinsk kompetens. Men också att det finns stora skillnader mellan kommuner vad gäller bemanning, särskilt av sjuksköterskor. Invånarnas hälsotillstånd skapar alltmer komplexa behov och alltmer avancerad sjukvård kan ges i hemmet. Det ställer ökade krav på personalens kompetens. Samtidigt som rekryteringsbehovet inom äldreomsorgen i framtiden kommer innebära stora utmaningar för såväl kommuner som privata utförare. 

Många sköra äldre tvingas åka till sjukhusens akutmottagningar för besvär som egentligen hade kunnat åtgärdas i hemmet, oavsett om det är ett äldreboende eller egen bostad. Det skapar onödig stress, väntan och oro för de äldre och deras anhöriga. Det behövs ett nytt arbetssätt där kommuner och regioner, som delar på vård- och omsorgsansvaret, ser till helheten och den samlade nyttan av sin verksamhet för såväl patienten som för samhället. 

Moderaterna vill och arbetar för att:

  • Stärka den medicinska kompetensen och kontinuiteten i äldreomsorgen
  • Ta fram och genomföra språkkrav inom äldreomsorg och äldrevård
  • Prioritera satsningar på vällagad mat inom äldreomsorg och äldrevård
  • Prioritera verksamhetsnära forskning som rör omvårdnad och omsorg av äldre
  • Stärka och utveckla den förebyggande äldrevården med ett särskilt fokus på prevention av fallolyckor      

Läs mer om vår politik och vad regeringen gör just nu på området genom att klicka här och här 

Bifogade filer