Politik

2022 Ekerömoderaterna - Skola och utbildning

2022 Ekerömoderaterna - Skola och utbildning

Vår politik för skola och utbildning

 

Barn och ungdomar är vår viktigaste investering för framtiden. Vi är idag den nionde bästa skolkommunen i Sverige gällande meritvärde i åk 9 - men vår ambition slutar inte där. Ekerö kommun ska vara ledande när det gäller utbildning. Vid sidan av höga meritvärden och andelen behöriga till gymnasiet, behöver en bra skola också stå för fria val, trygghet och en välutvecklad elevhälsa. Vi vill att alla skolbarn i Ekerö kommun ska kunna gå hela sin skoltid på Mälaröarna. Väl fungerande skolor ger våra barn- och ungdomar en bra grund för att lyckas vilket också ligger till grund för ett välfungerande och hållbart samhälle.

 

Här är våra prioriteringar:


·        Gymnasieskola i Ekerö kommun så att våra elever kan gå hela sin skoltid i kommunen. Vi ser att den profilerar sig inom olika områden, exempelvis idrott, tech och naturvetenskap. Vidare vill vi att gymnasieskolan samverkar med näringsliv, andra gymnasieskolor och med universitet/högskolor

·        Rekrytera och behålla legitimerade lärare samt rekrytera och behålla utbildade medarbetare inom skolan genom att vara en attraktiv arbetsgivare.

·        Fortsätta det förebyggande- och främjande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling samt att tydliga ordnings-och trivselregler upprättas och följs.

·        Så snart underlag finns ska Munsö skola öppna upp även för ytterligare årskurser inklusive mellanstadiet.

·        Barn och ungdomar behöver bra mat för att kunna prestera bra. Vi vill utreda möjligheten att införa frukost och mellanmål för alla elever i skolan, samt öka anslagen för att kunna servera näringsriktiga luncher

·        Rörelse och fysisk aktivitet främjar inlärning. Vi vill ge skolledarna i uppdrag att säkerställa att alla elever får en daglig dos fysisk aktivitet på det sätt som passar i de olika verksamheterna.

·        Utveckla digitala läromedel men även satsa på analoga läromedel för en ökad valfrihet och anpassning för alla elever.

·        Öka tillgången till elevhälsa samt samverka med barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänst för att arbeta förebyggande- och hälsofrämjande kring våra barn- och ungdomar.

·        Värna om mångfald och valfrihet i skolan med både kommunala skolor och friskolor.

·        Vidareutveckla och utöka kommunens organiserade läxhjälp utanför skoltid för de elever som har behov och önskemål om det.

·        Fortsätta satsningen på trygga skolvägar.