En av landets bästa skolkommuner

En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna vara en av landets bästa skolkommuner.

Vi har i år gjort en extra höjning av skolpengen. Vi ska under kommande år fortsätta att höja skolpengen för alla grundskoleelever för att ge barnen det bästa förutsättningarna för lärande. De ökade resurserna ska användas för undervisning som leder till högre kunskapsnivåer hos våra elever. Vi ska fortsätta vår satsning på skickliga lärare i våra skolor.

För att alla elever ska nå målen i grundskolan vill vi satsa på att i ett tidigt skede upptäcka och sätta in åtgärder för elever som behöver särskilt stöd. Arbetet med skolans värdegrund ska stärkas för att alla elever ska kunna känna sig trygga och ingen utsätts för mobbning.

Näringsriktig och välsmakande skolmat som tillagas lokalt och inte innehåller onödiga tillsatser är viktig för barnens hälsa. Vi har tagit initiativ till en ny kostpolicy för bättre skolmat.

Valfrihet i förskolan

Många alternativ av förskolor och familjehem i både privat och kommunal regi ger valfrihet och hjälper familjen att hitta den omsorgsform som passar den bäst. Vi moderater vill bygga fler förskolor och anställa fler förskollärare för att stärka det pedagogiska arbetet i förskolan. Vi vill även utvidga kvalitetsgranskningen av både kommunala och privata förskolor för att garantera att alla barn erbjuds en god och trygg barnomsorg.

Roslagsbanan till Arlanda

Allt fler människor väljer att flytta till Vallentuna. Med ett växande Vallentuna blir servicen i centrum bättre, butikerna blir fler och kommunikationerna tätare. Nu byggs dubbelspår på Roslagsbanan, vilket kommer att resultera i tiominuterstrafik. Vi arbetar för att Roslagsbanan ska förlängas till Arlanda. En sådan satsning skapar förutsättningar för en stor expansion av antalet arbetstillfällen i Vallentuna och regionen.

Hållbar tillväxt

Vi moderater vill att Vallentuna ska fortsätta att byggas i återhållen skala med närhet till naturen. Det är en viktig uppgift att se till att tillväxten sker i en sådan takt att både de boende och nyinflyttade känner sig hemma i Vallentuna.

För att planera och bygga ett hållbart Vallentuna utgår vi från centrumkärnorna längs Roslagsbanan, Karby/Brottby och bygger i första hand nära befintligt serviceutbud.

Vi har länge verkat för att det ska byggas nya hyresrätter i kommunen. Nu ska 300 hyresrätter byggas i centrala Vallentuna. Avsikten är att ytterligare hyresrätter ska tillkomma i Kristinebergsområdet.

Vi moderater vill på ett ansvarsfullt sätt fortsätta att bygga ett vackrare och renare Vallentuna; det gröna, sköna Vallentuna -promenad och cykelstaden.

Vi har en miljöpolicy med fokus på ett kretsloppstänkande med ett hållbart samhälle som mål. Bebyggelsen ska vara energieffektiv och energislagen förnyelsebara. Vallentuna ska ligga i framkant med alternativa och innovativa energilösningar i planering och uppförande av bebyggelse i kommunen.

Vi vill se fortsatta åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag.

En företagsvänlig kommun

Vallentuna kommun ska vara en av de mest företagsvänliga i landet. Vi arbetar för att andelen kunskapsföretag ska öka genom fortsatta förbättringar i samhällsplaneringen.  Kommunen ska bli bättre och snabbare i sin myndighetshantering. Speciellt ska handläggningstiderna för bygglov kortas.

Fritidsverksamhet för alla

Vi vill verka för en meningsfull fritid för alla invånare genom ett brett utbud av fritidsaktiviteter.

Fritidsverksamhet med kommunalt stöd ska ha tydlig social dimension med huvudsaklig inriktning på förebyggande ungdomsverksamhet. I samverkan med polis, föreningar och skola motarbetar vi brott och droger och skapar ett tryggare Vallentuna.

Vallentuna gör redan idag stora satsningar på fritidsverksamheten. Mäter man nettokostnad på verksamheten per invånare ligger Vallentuna i topp bland jämförbara kranskommuner. Bällstabergs bollplan får i år nytt konstgräs. Nästa mandatperiod ska flera projekt genomföras. Bland annat ska Veda ridhus rustas upp, en ny konstgräsplan anläggas i Karby/Brottby och en ny omklädnadspaviljong byggas på Vallentuna IP.

Social omsorg och valfrihet

Vi moderater vill stärka samarbetet mellan kommunens förvaltningar för att mer effektivt hjälpa barn och ungdomar. Självklart ska detta ske i nära samarbete med familjerna.

Vår äldreomsorg håller hög kvalitet. Vi moderater vill fortsätta att utveckla och förbättra både hemtjänsten och särskilda boenden. Genom en breddad valfrihet får de äldre inflytande och ökade möjligheter att leva ett självständigt liv.

Vi vill utveckla fler mötesplatser i likhet Träffpunkten, då detta bidrar till bättre hälsa hos invånarna. Konkurrens mellan olika utförare inom socialtjänsten bidrar till bättre service. Vi moderater ser positivt på sådan konkurrens. För att garantera hög kvalitet ska fortsatt kontroll ske av egna och köpta tjänster inom socialtjänsten.

Ett rikt kulturliv

Vi moderater värnar kultur- och föreningslivet i Vallentuna. Under den senaste mandatperioden har kommunen fått ett nytt välutrustat Kulturhus- och Bibliotekshus. Det är öppet sju dagar i veckan. Trots att utlåningen av medier minskar, sett till riket som helhet, går Vallentuna mot trenden. Utlåningen har ökat och utlåningen av E-böcker fördubblats.

Under mandatperioden har Vallentuna teater genomgått en stor renovering. Renoveringen är ett viktigt komplement i arbetet med att erbjuda ett brett kulturutbud.

Under den kommande mandatperioden vill vi moderater arbeta för fortsatta satsningar på kultur- och föreningslivet i Vallentuna. Det nya Kultur- och Bibliotekshuset och renoveringen av teatern har skapat goda förutsättningar för att lyckas med detta.

En ansvarsfull ekonomisk politik

Vi moderater vill att det ska föras en ansvarsfull ekonomisk politik i Vallentuna. Kommunen ska erbjuda invånarna bra skolor och annan kommunal service. Samtidigt är det viktigt att vi hushåller med våra gemensamma resurser. Målsättningen för den kommande mandatperioden ska vara en oförändrad skattesats; sänkt skatt kan vara aktuell om det ekonomiska läget tillåter.