Moderaterna och Folkpartiet har för 2012 lagt en gemensam budget. Utgångspunkten för vår gemensamma budget är; ansvar, arbete och välfärd.

Ansvar för Sundbyberg
Sverige ska vara ett föregångsland och Sundbyberg ska vara en föregångsstad. Det kräver såväl ansvarstagande som ledarskap. Alliansregeringen leder Sverige ut ur finanskrisen.

I Sundbybergs stad brister socialdemokraterna i såväl ansvarstagande som ledarskap. Medan vissa kommuner kan fortsätta bygga välfärden stark skär Sundbyberg ned i välfärden. I Sundbyberg ökar utanförskapet och bidragsberoendet. Så är det inte i andra kommuner i Stockholms län. Bara hälften av de särskilda kvalitetssatsningar som beslutats om inom stadens äldreomsorg har blivit verklighet. En kommunal skola har lagts ned under kaosartade former. Den socialdemokratiska ledningen i Sundbyberg har sänkt skolpengen. Lärartätheten har minskat. Sundbyberg har under socialdemokraternas ledarskap halkat efter andra kommuner.

Vi menar att för att säkra välfärden i vår stad måste vi ha tydliga prioriteringar och samtidigt föra en kraftfull jobbpolitik. Med fler i arbete får vi mer att dela på. Fler i arbete är även viktigt för att lyfta utanförskapsområden. Arbetslinjen skapar ett samhälle som håller ihop. Även i kristider.

Arbete i Sundbyberg
Barnen och de unga i vår stad ska få en bra utbildning att stå på i livet. En bra utbildning är viktigt för att få ett jobb som vuxen.

Vi vill se ett nära samarbete med vårt lokala näringsliv för att skapa snabba och enkla vägar från utanförskap in till arbetsgemenskap. Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans vattentäta skott ska öppnas för ett närmare samarbete. Kontroll och uppföljning av försörjningsstöd ska införas. Krav på motprestation ska ställas på alla som får försörjningsstöd och som har arbetsförmåga, så att människor snabbare kan lämna utanförskap och att bidragsberoendet motverkas.

Genom att ta ansvar för ekonomin och plugga igen de svarta hålen i bidragssystemen kortas vägen tillbaka från utanförskapet. Stöd och hjälp ska finnas till dem som behöver det för att komma ut i arbete. Försörjningsstöd ska aldrig betalas ut slentrianmässigt.

Välfärden i Sundbyberg
Sundbyberg är en stad värd att vårda och utveckla. Staden har alla förutsättningar att bygga en välfärd som svarar upp mot de höga krav på tillgänglighet och kvalitet som våra invånare med rätta ställer. Då krävs ett ledarskap som tryggar både ekonomin och jobben. Vi ska riva utanförskapets murar.

Skolan ska vara till för barnen. Föräldrar och barn ska kunna känna sig trygga med skolan och att undervisningen håller en hög kvalitet. Så ser det tyvärr inte ut i vår stad 2011. Många föräldrar beskriver en ohållbar situation i klassrummen. Arbetsron störs och skolorna saknar möjligheter att bemöta problemen. Föräldrarna beskriver att barngrupperna är för stora. De känner en oro för att deras barn inte ska nå kunskapsmålen när utbildade pedagoger är en bristvara.

Det finns även en stor oro som gäller skolbarnens mor- och farföräldrar. Flera exempel under de senaste åren har visat på att våra äldre i Sundbyberg inte får en fullvärdig äldreomsorg med hög kvalitet. Vi är övertygade om att Sundbyberg kan bli så mycket mer och så mycket bättre.

Vi bygger en stad där arbete står i centrum – så att utanförskapet kan brytas. Vi bygger en stad där en god välfärd för invånarna är politikens självklara mål.

Särskilda satsningar på skolan
Vi vill satsa på Sundbybergs skolor och föreslår höjd skolpeng istället för sänkt. Det gör att vi kan stoppa nedskärningarna och satsa på skolan. Men det handlar inte bara om pengar. Vi vill höja lärarnas kompetens och säkerställa att våra lärare får möjlighet att undervisa i just de ämnen de är utbildade för. Vi måste också ta ansvar för de elever som behöver extra stöd genom att förstärka barn- och elevhälsan. Vi vill stödja eleverna genom att införa möjlighet till läxläsning efter skoltid. Tryggheten i Sundbybergs skolor måste också öka. Skolan i Sundbyberg ska vara trygg. Det är först när det är ordning och reda i klassrummen som vi får en skola och en undervisning med kvalitet.

Under 2012 föreslår vi bland annat:
· Höjd skolpeng med ca 5 miljoner kronor
· Kompetensutveckling av lärare 3 miljoner kronor
· Stärkt barn- och elevhälsa 1 miljoner kronor

Särskilda satsningar för de äldre
Vi lever i en stad som är byggd av våra föräldrar. De äldre är värda både den bästa omsorg och den djupaste respekt. Deras förväntan på en värdig äldreomsorg med hög kvalitet borde vara självklart för ansvariga politiker att leva upp till.

Äldreomsorgen i vår stad kan bli rejält mycket bättre. Det finns ett stort behov av nya boendeformer för de äldre som exempelvis trygghetsboenden där lägenheterna är särskilt anpassade för äldre utan att vara äldreboenden i traditionell mening. Vi tror också att läkemedelsgenomgångar kan minska risken för övermedicinering. Att komma till rätta med detta skulle innebära ett mer hälsosamt liv för många äldre och ett liv med en bättre livskvalitet.

Äldreomsorgen behöver också mer personal och en bättre utbildad personal. Därför föreslår vi satsningar på över 30 miljoner över tre år på äldreomsorgen.

Under 2012 föreslår vi bland annat:
· Kompetensutveckling personal 5 miljoner kronor
· Läkemedelsgenomgångar och uppsökande verksamhet 1 miljoner kronor
· Personalförstärkning äldreboenden 2 miljoner kronor

Har du synpunkter eller frågor?
Hör av dig till vår politiska sekreterare Kasper Gieldon kasper.gieldon@sundbyberg.se
070-8268056

Kommentera

obligatorisk


*