2017 kommer Solna stad att ge alla nyanlända utbildningar i bättre hälsa. Satsningen ska ge de nyanlända bättre förutsättningar att delta fullt ut i sina etableringsinsatser. Utbildningen införs i samband med den samhällsorientering som erbjuds och hälsa blir ett utökat uppdrag med 12 extra timmar. Den här metoden har prövats tillsammans med Stockholms läns landstings hälsokommunikatörer under 2016 på en mindre grupp och nu införs den för samtliga nyanlända.

– För oss är det viktigt att insatserna vi erbjuder nyanlända förkortar vägen in i samhället och ut på arbetsmarknaden. Att främja hälsa är ett viktigt led i att nyanlända fullt ut kan delta i etableringsinsatserna, säger Lars Rådén (M), kommunalråd för arbete och integration.

– Att vi är tidigt ute och jobbar förebyggande med hälsa är viktigt i den här målgruppen. Att man tidigt får rätt vård i rätt tid leder till bättre hälsa för den enskilde samt sparar på resurserna i vården som kan användas till annat, avslutar Lars Rådén (M).

Bakgrundsinformation:
Under perioden januari 2015 till augusti 2016 genomförde Centrum för samhällsorientering i Stockholms län i samarbete med Stockholms läns landsting (SLL) samverkansprojektet ”Hälsokommunikation i samhällsorienteringen i Stockholms län 2015–2016”.

I projektet utökades den ordinarie samhällsorienteringen som omfattar 60 timmar med 12 timmar extra hälsokommunikation. I dessa 12 timmar, som presenterades av hälsokommunikatörer anställda vid SLL, ingick teman som hälsans bestämningsfaktorer, migration och hälsa, psykisk hälsa och stress, levnadsvanor, hälsosam mat och fysisk aktivitet samt sexuell och reproduktiv hälsa.

Utvärderingen av projektet visar att den med hälsa utökade samhällsorienteringen är effektivare än ordinarie samhällsorientering i att få nyanlända att aktivt förbättra sin hälsa.

Med utgångspunkt från detta tecknade Solna stad och övriga samarbetskommuner en tilläggsöverenskommelse rörande hälsokommunikation i samband med samhällsorienteringen för perioden från och med 1 mars till och med 31 december 2017.