Genom fortsatt dialog och förankring tillsammans med Hagalundsborna siktar Solna på att ge stadsdelen ett ansiktslyft.  Fler bostäder, tydligare förbindelse med Solna station och bättre närservice är några förslag som diskuteras. Strategin som presenterades i slutet av 2014 efter analys och dialog med boende och verksamma i området, kompletteras nu med Hagalunds arbetsplatsområde som blir föremål för ett eget program som tas fram parallellt med strategin.

– Genom att lyssna in vad Hagalundsborna efterfrågar vill vi skapa en levande stadskärna och ännu trevligare boendemiljö. Tillsammans med utvecklingen av Hagalunds arbetsplatsområde blir det en helt annan puls. Samtidigt ska området bära sin egen service. Genom att exempelvis länka ihop Hagalund med både Solna station och Solna centrum där Hagalundsgatan blir den naturliga mötesplatsen tror jag vi har väldigt bra förutsättningar att nå hela vägen fram, säger Pehr Granfalk M, kommunstyrelsens ordförande.

– Hittills har det bland annat efterfrågats trevligare promenadstråk, bättre närservice och mer trivsam och trygg boendemiljö. Jag är övertygad om att Hagalund har förutsättningar för detta, särskilt med områdets utmärkta kollektivtrafikförbindelser. Kan vi göra Solna station till en hubb där olika trafikslag möts skapas möjligheter för ett riktigt modernt och energiskt Hagalund, avslutar Pehr Granfalk M.

Detta händer nu:

Kommunstyrelsen beslutade i slutet av 2013 att en strategi för Hagalunds utveckling skulle tas fram. Under utarbetandet av strategin hade boende och verksamma i området möjligheter att lämna synpunkter på vad som är bra i Hagalund och vilken plats som har störst behov av att förbättras/utvecklas. Det har även genomförts ett antal dialogmöten i området och det har under arbetets gång har nyhetsbrev skickats ut till boende i området för att informera om vad som är på gång. Träffar har även skett med föreningar och samfälligheten. 

De synpunkter som framkommit i dialogerna har i hög grad legat till grund för den Hagalundsstrategi med strukturplan som arbetades fram och presenterades i början av hösten 2014

Hagalundsstrategin har presenterats i nyhetsbrev som gått ut i området, det har funnits möjligheter att på en webbsida inkomma med synpunkter på vad man tycker är bra respektive mindre bra med strategin och den har presenterats på Hagalundsdagen. Det har genomförts möten med föreningar och samfälligheten i Hagalund, där förslaget presenterats och det har under hela hösten 2014 varit möjligt att skicka in sina synpunkter till staden.

Stadsledningsförvaltningen anser att det nu är angeläget att arbetet med utvecklingen av Hagalund går vidare med högre intensitet. Arbetet bör fortsätta att bedrivas med utgångspunkt i de tre huvudområden som redan tidigare tillämpats:

Fysisk planering med utveckling av struktur och förutsättningar för förtätning med förslag om att uppdrag ges till byggnadsnämnden att med strukturplanen som grund ta fram ett program för Hagalund, där även området söder om Solna station ska ingå (Hagalund, Solna station och Hagalunds arbetsplatsområde)

För de Stadsmiljörelaterade frågorna föreslås att Tekniska nämnden får i uppdrag att medverka till att stadsledningsförvaltningen tillsammans med intressenterna kan ta fram ett stadsmiljöprogram för Hagalund. Projektet bör startas med att en ”provisorisk” trappa byggs till Solna station där förhoppningen är att så småningom få en rulltrappa.

Verksamhetsfrågor med därtill kopplade värden. I utvecklingsstrategin finns ett antal verksamhetsfrågor beskrivna. En idé är att utveckla Hagalundsgatan till ett långt kulturstråk ända till Hagaparkens Fjärilshus och Koppartält.