Enligt senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen var andelen arbetslösa i Sollentuna 4,8 procent. Motsvarande siffra april 2013 var 5,4 procent. Läget på arbetsmarknaden i Sollentuna har förbättrats under 2014, i januari var andelen arbetslösa 5,1 procent. De som har gynnats mest av denna positiva utveckling är grupperna ungdomar (18-25 år) och utrikes födda. För att fler… Läs mer

Idag presenterar majoriteten en satsning på skolan på 5 miljoner kronor ytterligare för budgetåret 2014. En ansvarsfull ekonomisk politik och fler sollentunabor i arbete gör det möjligt för Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna i Sollentuna att fortsätta satsa på skolan. Tidigare i år fattade vi ett beslut om en satsning på lärarnas löner på 9,5 miljoner… Läs mer

  Socialdemokraterna presenterar ytterligare ett ogenomtänkt förslag. I sin iver att täppa igen sitt budgethål presenterar Magdalena Andersson ytterligare ett hafsverk. Denna vecka vill hon skicka vidare notan för sitt budgethål till sollentunaborna och våra duktiga lärare i skolan, säger Douglas Lithborn (M) kommunstyrelsens ordförande Sollentuna. Förslaget om förändringar i skatteutjämningssystemet innebär minst 50 miljoner kronor… Läs mer

‘ Bild: SKL Idag presenterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) sin årliga ranking ”Öppna jämförelser” angående skolan. Sollentuna fortsätter förbättra sin position trots hög konkurrens. Sollentuna har gjort en fantastisk resa under de senaste åren. Det är lärarnas, rektorernas och elevernas förtjänst, säger Maria Stockhaus (M) ordförande i barn- och ungdomsnämnden. I den sammanvägda rankingen… Läs mer

Igår fattade kommunfullmäktige beslut om att Sollentuna kommun ska uppdra till Trafikverket att bland annat snarast ta fram förslag på hur påverkan från buller och partiklar från E4 genom hela Sollentuna ska minska. Kommunstyrelsen har fått ett uppdrag att tillskriva Trafikverket och tydligt markera att åtgärder skyndsamt behövs längs hela E4 genom Sollentuna. – Jag… Läs mer

Igår fattade barn- och ungdomsnämnden två beslut i syfte för att höja kvaliteten ytterligare och stärka likvärdigheten i Sollentunas förskolor och skolor. Det gäller ett beslut om fördelning av resurser till förskolor med hög andel barn med annan språklig bakgrund och ett beslut om ersättning till internationella klasser. Den nya anslagsfinansieringen till de internationella klasserna… Läs mer

I förmiddags gav alliansregeringen en utredare i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som varaktigt kan minska de höga partikelhalterna ibland annat Stockholmsregionen. Utredningen ska bland annat titta på lämpligheten i att införa en lokal dubbdäcksskatt i områden där partikelhalterna är ohälsosamt höga. Vi välkomnar utredningen, intentionerna ligger i linje med arbetet som majoriteten… Läs mer