Vi vill i första hand fokusera på kommunens kärnuppgifter skola, vård och omsorg. Vår uppgift är att se till att kommunmedborgarna får ut mesta möjliga av sina skattepengar. Företag som vill etablera sig i kommun ska tas väl omhand och det måste finnas god tillgång på planlagd mark för etableringar. Vi vill ha ett blomstrande näringsliv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett tryggt Södertälje

Vår kamp mot organiserad brottslighet fortsätter. Vi södertäljebor ska känna en ökad trygghet och inte riskera att bli utsatta för brott. Södertälje ska vara en trygg och lugn kommun att bo och växa upp i. Vår politiska ambition är nolltolerans mot alla typer av brott, klotter och annan skadegörelse. Fler poliser ska synas ute i centrum och bostadsområden. Ett framgångsrikt arbete mot drogmissbruk och kriminalitet börjar redan i skolan genom förebyggande insatser och ett gott samarbete mellan skolan, föräldrar och polis. Möjligheten till en trygg uppväxt för barnen och därmed en god start i livet grundläggs främst genom närvaro av vuxna förebilder under barnens uppväxt.

Socialt ansvar
En grundläggande social trygghet är att ha ett arbete och att kunna leva på sin lön. Det ska alltid löna sig bättre att arbeta än att få bidrag. Asylsökande och flyktingar har samma principiella skyldigheter att försörja sig som andra. Flyktingar skall styras till orter med arbetsplatser och bostäder.

En förskola och skola för lärande
Vi satsar på en skola med trygghet och studiero. Mobbning får inte förekomma. Vi vill ändra modellen för fördelning av resurser till skolan så att alla barn får en individuell skolpeng. Kraven ska vara lika i alla skolor. Grund- och gymnasieskolans viktigaste uppgift är att eleverna når de nationella kunskapsmålen.

Moderaterna i Södertälje vill följande:
•    En levande stadskärna
•    Upplåt mark för byggande av hyresrätter, bostadsrätter samt småhus
•    Vi arbetar för en god livsmiljö
•    Vi säger nej till spårbilar
•    Fler p-platser i centrum och boendeparkering
•    Nolltolerans mot alla typer av brott ger ett tryggare Södertälje
•    En förskola och skola för lärande
•    Äldres boende och omsorg skall utformas efter eget önskemål

 

 

Mera info här: http://www.moderat.se/politik