Socialnämnd 2017-06-20 Reservation Ärende 11 Resursfördelningsmodell inom Barn och ungdom Sammanfattning av ärendet Socialnämnden beslutade 13 december 2016 (§ 165) att ge social- och omsorgskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna för införande av volymbaserad resursfördelningsmodell inom barn och ungdom istället för som dagens anslagsbaserad resursfördelning. Att införa resursfördelningsmodellen inom området barn och ungdom innebär att… Läs mer

Socialnämnd 2017-06-20 Reservation Ärende 12 Förslag till riktlinjer för socialnämndes verksamhetsbidrag inför 2018 Social- och omsorgskontoret har utformat ett förslag till riktlinjer för socialnämndens verksamhetsbidrag som avser bidrag till ideella föreningar som verkar inom socialnämndens område. Kontoret föreslår därmed att nämndens ekonomiska stöd till ideella föreningar byter namn från verksamhetsstöd till verksamhetsbidrag. Kontorets förslag till… Läs mer

Reservation 2017-06-16 Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lade i kommunstyrelsen i mars ärendet ”Södertäljelyftet”. Förslaget var att 100 miljoner kronor ska anslås i investeringsmedel under perioden 2017-2019 i ett program för att bygga Södertälje helt och hållbart. Ärendet bordlades i mars och har därefter behandlats i april av kommunstyrelsen där Alliansen inkom med ett särskilt yttrande… Läs mer

Reservation 2017-06-16 Delårsrapport per den 30 april 2017 och helårsprognos för Södertälje kommun Sammanfattning av ärendet Resultatet efter fyra månader är 102 mkr, exklusive jämförelsestörande poster är resultatet 88 mkr. Prognosen för helåret pekar på 228 mkr, vilket är budgetavvikelse på 88 mkr. Jämförelsestörande poster beräknas uppgå till 52 mkr.  Ärendet Det är med stort… Läs mer

Reservation 2017-06-15 Dnr: TN 2017-00439 Ärende 6, Ny in- och utfart till Kringelgaraget Det är svårt att överblicka konsekvenserna för trafikföringen i stadskärnan. Utmaningen är att i förslaget blir Västra Kanalgatan återvändsgränd vid den nya nedfarten till garaget samtidigt som det pågår arbeten kring andra begränsningar i stadskärnan t ex Storgatan. I förvaltningens underlag finns… Läs mer

I dag genomförde Moderaterna en morgonkampanj vid pendeltågsstationerna i Södertälje C och Järna på temat trygghet. Det delades ut påsar till resenärerna med lite gott i och information från oss. Påsarna gick åt fort! Bild från Södertälje C På bild från vänster till höger: Birgitta Hammarlöf, Charles Mattocks, Kristian Hjertkvist och Rudi Benedek.   Bild från… Läs mer

I onsdags den 14 juni var det sommaravslutning i stadshuset tillsammans med medlemmar och kommunfullmäktigegruppen. På plats var Robert Tingvall, vd för Södertälje Hamn, som föredrog utvecklingen i hamnen för oss. Det var ett bra föredrag. Och så bjöds det på tårta!