MSS syfte

MSS är ett nätverk som arbetar för

  • att nå största möjliga inflytande för moderata idéer i samtliga politiska församlingar i Stockholmsregionen efter valen 2018
  • att öka den seniora representationen på alla politiska nivåer
  • att bilda opinion i för medlemmarna angelägna frågor – såväl internt i partiet som externt

Mål 2017-2018

  1. En mot väljarkåren representativ andel seniorer återfinns på valbar plats på valsedlarna till riksdag, kommun och landsting 2018.
  2. MSS, eller andra seniora medlemmar, är representerade och deltar i förbundets samtliga arbets- och/eller utvecklingsgrupper.
  3. MSS Budskap har fått tydligt genomslag i partiets och förbundets valplattformar.
  4. Bakgrundsbeskrivningen Visdomsord om samhällsutmaningar har huvudsakligen vunnit gillande i parti och förbund.
  5. Lediga förtroendeposter under innevarande mandatperiod har huvudsakligen besatts av seniorer.

Aktiviteter i verksamhetsplanen

Politikutveckling

Det gångna årets politikutveckling kommer att fortsätta 2017 genom att dokumenten Budskap och Visdomsord om samhällsutmaningar vidareutvecklas. Självfallet kommer fokus att ligga på att utveckla välfärd för äldre i Stockholm, men den politiska diskussionen kring detta har visat att välfärden måste ses i ett större sammanhang.

MSS är representerat i en av arbetsgrupperna i Plan för ett starkare Sverige.

Föreningarnas seniorrepresentanter inbjuds till ”motionsarbetsdag” och nominering av skuggreformgrupper 16 januari.

Seminarier för MSS:s styrelse.

Utbildning

MSS utbildningsverksamhet sker i Seniorråden varannan månad (samlar 75-100 deltagare) och syftar till att komplettera förbundets utbildningssatsningar på de förtroendevalda. Vi erbjuder fler människor att aktivera sig och att företräda Moderaterna.

Besök i Bryssel och EU-parlamentet.

MS Sverige temadagar.

Representantskap

MSS genomför Representantskap 28 mars.

Rekrytering och nominering

Moderaterna ska inför valet säkerställa en bredd av kandidater som är redo att besätta uppdrag i riksdag, kommun och landsting. Regelverket för nomineringsprocessen är i hög grad styrande för hur väl detta lyckas. MSS verkar för en förbättrad rekrytering till förtroendeuppdragen och ett större urval av kandidater som bättre speglar väljarkårens sammansättning.  MSS avser att motionera i frågan då förbundsstyrelsens förslag anses otillräckligt.

Kampanjverksamhet

Kampanjer och återvärvning tillhör förbundets och föreningarnas kärnuppgifter och dessa aktiviteter stöds av MSS.

Medverkan i kampanjer initierade av MS Sverige prioriteras, såsom seniormässor.

Opinionsbildning och påverkan

Intern opinionsbildning – riktas mot partiledning, partiföreningar, valberedningar och nomineringskommittéer samt olika arbetsgrupper

Extern opinionsbildning – betonar äldrefrågorna och ökad synlighet för dessa på samtliga arenor.

Övrigt framgår av MSS:s styrelse kommunikationsplan – (intern handling, ej här)