skola

En skola med fokus på kunskap

Varje elev ska kunna nå sin fulla potential genom utbildning av högsta kvalitet, som lägger grunden för fortsatta studier och arbete. För att även i framtiden ha en välfärd i världsklass behöver vi skolor med höga kunskapsresultat där alla elever når kunskapsmålen. Elever, skolor och kommuner har dock olika förutsättningar och det innebär att lokala och individuella lösningar och prioriteringar har stor betydelse.

Generellt vill vi dock ha en ökad lärartäthet genom exempelvis minskade klasstorlekar, fler speciallärare så att fler kan få stöd tidigt, minskad administration för lärare och rektorer och en lugn och trygg studiemiljö.

Många skolor har bra resultat i vår region och det är vi stolta över. Sammantaget är ändå huvudutmaningen för skolan att höja kunskapsresultaten. Många elever hoppar av skolan innan slutförd gymnasieutbildning och får därmed det svårare att få jobb. Många elever har låga kunskapsresultat i ämnen där goda kunskaper i att läsa, räkna eller skriva är grundläggande. Här behöver ytterligare satsningar ske så att både elever som inte klarar målen får hjälp att göra det och elever som når godkänt kan nå längre.

Att mer aktivt sprida lyckade exempel inom och mellan skolor är ett sätt att inspirera och samtidigt ge verktygen till fler lärare och rektorer att förbättra undervisningen.

Låt lärarna vara lärare

För att höja kvaliteten i undervisningen och samtidigt göra det mer attraktivt att vara lärare vill vi minska och förenkla administrationen. Om mer tid kan användas till eleverna används lärarnas kompetens bättre, dessutom får eleverna mer undervisning och stöd. Vi vill även premiera skickliga lärare genom att inrätta fler karriärtjänster som innebär en löneökning på 5 000 eller 10 000 kr i månaden. Fortbildningen för lärare kan utvecklas för att i högre grad bidra till att höja kvaliteten i undervisningen.

Slå vakt om det fria valet

Utbildningen är till för eleverna och inte tvärtom. Därför ska elever och föräldrar ha rätt att välja skola i hela regionen. Kommunernas politiker eller tjänstemän ska inte välja åt dig. Det är därför vi vill ha ett fritt skolval och lika villkor mellan kommunala och fristående skolor. Kommuner ska inte kunna stoppa nya skolor som uppfyller kvalitetskraven. Eftersom stockholmsregionen växer är utbyggnad av skolor och förskolor, särskilt i nya stadsdelar och bostadsområden, en prioriterad fråga.

Moderaterna går till val på att:

  1. Konsekvent följa upp elevernas kunskaper så alla kan ges rätt stöd för att nå sin fulla potential.
  2. Höja lönen, stärka fortbildningen, inrätta fler karriärtjänster för skickliga lärare och stärka det pedagogiska ledarskapet för både lärare och rektorer.
  3. Minska den administrativa bördan på lärare så att de kan prioritera undervisningen och få mer tid med varje elev.
  4. Bevara och utveckla möjligheten för föräldrar och elever att välja skola och förskola.