jobb

Fler jobb är bättre än högre skatter

Fler än någonsin tidigare vill leva och bo i Stocholms- regionen – det är glädjande. Ju fler vi är desto fler jobb skapas vilket ger högre tillväxt. Det ger i sin tur mer resurser till skolan, till utbyggd kollektivtrafik och till insatser mot utanförskap. Med ökade resurser kan vi ge mer stöd till våra sjuka och gamla. Fler människor i regionen kräver dock fler bostäder, utbyggda kommunikationer och bättre service till medborgarna.

Att det går bra för Stockholm är ingen självklarhet. En fortsatt positiv utveckling förutsätter en stabil eko- nomi med ordning och reda i de offentliga finanserna. Det är bara då vi uthålligt kan satsa på välfärden och investera i framtiden.

Vi är därför väldigt tydliga med våra prioriteringar: I första hand värnar vi stabila finanser. Det är otänk- bart för oss att använda pengar som vi inte har. I andra hand satsar vi på det som är förutsättningen för tillväxt och framtida skatteintäkter – skola, utbild- ning, bostadsbyggande och kommunikationer. I tredje hand går vi vidare och stärker gemensam- ma åtaganden. Alltifrån omsorg om sjuka, barn och gamla till att ge förutsättningar för ett rikt kultur- och idrottsliv. Om övriga behov är tillgodosedda kan vi överväga att använda en del av överskottet till en skattelättnad för fler jobb så att fler får behålla mer av sina pengar.

Ett gott företagsklimat är grunden för jobb

Att människor, organisationer och företag från hela landet och hela världen vill vara i Stockholm är inte självklart utan kommer av att utvecklingsklimatet är gott. När regionen växer måste också möjligheterna för företag att nyetablera, växa och nyanställa förbättras.

Det är därför viktigt att motverka de krafter som vill missgynna Stockholmsregionen. Det kan handla om nationella beslut som skatteutjämning och skatter som försvårar rörligheten på bostadsmarknaden. Det kan även handla om lokala frågor som att stänga Bromma flygplats och stoppa bygget av Förbifart Stockholm, vilket skulle hota jobb, tillväxt och utveckling.

Alla förtjänar att få jobba

Vägen till ett arbete går via kunskap och kompetens. Därför krävs skolor av hög kvalitet, men också kom- pletterande utbildning för dem som behöver. Vi måste också bli bättre på en snabbare validering av tidigare utbildningar för att ta tillvara människors kompetenser och låta dem komma ut i arbete och egen försörjning.

De som får försörjningsstöd bör som motprestation studera eller söka jobb för att inte hamna i långvarigt bidragsberoende. Människor som är långt från jobb bör erbjudas lärlingsjobb och yrkesintroduktions- anställningar (YA-jobb).

Moderaterna går till val på att:

  1. Hålla ordning och reda i ekonomin och eftersträva låg kommunalskatt
  2. Satsa på – skola, utbildning, bostads- byggande och kommunikationer – förutsättningar för tillväxt och framtida skatteintäkter
  3. Införa tydliga krav på motprestation i form av jobbsökande eller studier för alla som söker ekonomiskt bistånd – det ska alltid löna sig att arbeta
  4. Få till stånd en bättre och snabbare validering av utländska betyg och meriter så att människor fortare kommer ut i arbete och egen försörjning