Österåker ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka. En skärgårdskommun i världsklass.

 

Allmänt

Österåker ska vara en kommun som erbjuder den enskilde invånaren frihet, självbestämmande, livskvalitet och trygghet. Varje människa är unik med olika förutsättningar och behov. Dessa skall tas tillvara och tillgodoses.

Varje människa har rätt att – under ansvar och med hänsyn till andra – bygga framtiden efter egen önskan, liksom rätten att utveckla sina personliga egenskaper. Vi vill att det offentliga ska tillhandahålla plattformen och verktygen för att varje människa ska kunna bygga vidare och utveckla sina liv. Politiker och byråkrater ska inte detaljstyra människors vardag.

Vi vill även fortsättningsvis överlåta till våra invånare att göra egna val. Vårdval och skolpeng ger den enskilde makten. Individer och familjer ska ges möjlighet att själva välja t.ex. vilken barnomsorg man vill ge sina barn, den skola de ska gå i eller vilken hemtjänstutförare man vill ha när man blir äldre.

Alla kan någon gång behöva stöd i olika faser av livet om man drabbas av situationer där den egna förmågan inte längre räcker till. Man ska som invånare kunna räkna med att samhällets stöd fungerar. Därför är det grundläggande för oss moderater att de offentliga kärnverksamheterna prioriteras och håller en hög kvalitet. För oss är det självklart att det finns ett gemensamt ansvar att hjälpa när den egna förmågan sviktar.

Österåker är en kommun i tillväxt vilket är mycket positivt. Förutom ett ökat underlag för det lokala näringslivet ger det också ökade skatteintäkter. Detta möjliggör framtida satsningar inom kärnverksamheter, bl.a. skola och omsorg. Vi ser positivt på att bostäder med olika upplåtelseformer byggs och att kommunen utvecklas.

En stark ekonomi är fundamentet på vilken all offentlig verksamhet vilar. För oss moderater är en stabil ekonomi och en klok ekonomisk hushållning en självklarhet. Kärnverksamheterna ska hålla hög kvalitet för att kunna svara upp mot Österåkersbornas behov.  Satsningar som görs ska syfta till kvalitetshöjningar och ge maximal effekt för varje satsad skattekrona.

Vi tror på valfrihet och en mångfald av utförare. Det ökar konkurrensen och bidrar till kontinuerlig utveckling. Inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att det finns många arbetsgivare att välja mellan. Konkurrens gör att arbetstagarnas inflytande på bland annat arbetsmiljön stärks och den påverkar löneutvecklingen i en positiv riktning.

Kommuninvånarna ska tillförsäkras så stor frihet över sina liv och sin ekonomi som möjligt. Av den anledningen är det för oss principiellt viktigt med en attraktiv skattenivå.

En bra start i livet

Barnomsorg och förskola

Kunskap, frihet och trygghet är för oss grundläggande värdeord inom förskola och skola. Föräldrarna bär ansvaret för att ge sina barn en god uppfostran och en god start i livet. Föräldrarna är att de som bäst kan avgöra vem som ska ge just deras barn en bra barnomsorg med god kvalitet.

Det är ett stort steg att överlåta den dagliga omsorgen om sitt barn till andra. Föräldrarna ska känna sig trygga med den verksamhet som bedrivs inom förskola eller barnomsorg. Hög kvalitet är en förutsättning för tryggheten.

Genom ett varierat utbud av förskola, familjedaghem, öppen förskola och andra alternativ, som ges samma förutsättningar, möjliggörs en god barnomsorg.

Österåkers förskolor och annan pedagogisk omsorg har ett viktigt kunskapsuppdrag. Forskning visar att ett medvetet pedagogiskt arbete med små barn förbättrar deras förmåga att senare lära sig att läsa, skriva och räkna.

Vi vill att varje barn ska kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Skola

Alla elever är olika och har olika förutsättningar, vilja och ambitioner att bygga sin framtid. Skolan ska hålla hög undervisningskvalitet och förse alla elever med en stabil plattform att stå på och en kunskapsmässig verktygslåda för framtiden.

Skolans roll är att utveckla elevernas kunskaper. Olika skolor kan ha olika vägar dit, men målet är gemensamt. Vägen till kunskap för den enskilde eleven bestäms genom dialog mellan lärare, elev och föräldrar.

Vårt långsiktiga mål för Österåkers skolor är att alla elever som går ut nionde klass ska ha minst godkänt i alla ämnen – med delmålet att alla ska ha minst godkänt i kärnämnena svenska, matematik och engelska.

Att ständigt utvärdera och utveckla skolverksamheten är ledord. Kvaliteten i skolan ska mätas kontinuerligt. I Österåkers skolor ska lugn och ro förekomma.

Tillgängligheten till effektiva IT-stöd ska vara hög i Österåkers skolor, liksom kvalitativa och aktuella läromedel.

Skolmaten ska hålla hög kvalitet. Vi vill verka för tillagningskök ute på skolorna. Vi vill också att det ska vara lättare att göra mer miljöanpassade val.

Under mandatperioden 2014-2018 vill vi verka för följande punkter inom skola och förskola:

ü  Fler vuxna per barn i förskolan

ü  Mindre barngrupper i förskolan

ü  Mindre klasstorlekar i årskurserna F-3

ü  Fler undervisningstimmar, mindre administrativt arbete.

ü  Fortsatta riktade insatser i årskurs 1 och 2

ü  Extra resurser för barn med särskilda behov

ü  Egentillagad mat med bra råvaror vid egna tillagningskök.

ü  Ökad studiehandledningstid

ü  Ökade resurser till svenska som andraspråk samt modersmålsundervisning

ü  Ung företagsamhet ska fortsättningsvis uppmuntras och stödet utvidgas

ü  Alla elever ska klara minst godkänt i kärnämnena i grundskolan

 

Österåker ska uppfattas som tryggt, säkert och snyggt!

 

Trygghet

Samhället ska tillförsäkra alla medborgare en grundtrygghet. Ingen ska behöva känna oro för att bli utsatt för brott eller olyckor. Österåker ska uppfattas som en trygg kommun att bo, leva och arbeta i.

Medborgare i utsatta situationer ska kunna känna trygghet i, och lita på, att hjälp finns att få oavsett geografisk plats i kommunen.

Samhällsplaneringen ska ha trygghet och säkerhet som en integrerad del. Allmänna platser, gång- och cykelvägar, övergångsställen m.m. utformas och ljussätts så att de upplevs som trygga och säkra.

 Samarbete är en av de viktigaste faktorerna i trygghetsarbetet. Därför vill vi fortsätta vårt arbete och vidareutveckla samarbetet mellan skola, kommun, polis och föräldrar.

Under mandatperioden 2014-2018 vill vi verka för följande punkter inom det trygghetsskapande arbetet:

ü  Fler trygghetsvandringar för att identifiera och åtgärda otrygga platser.

ü  Fler poliser i yttre tjänst

ü  Det förebyggande, brottspreventiva arbetet fortsätter och intensifieras

ü  Effektiv ljussättning av allmänna ytor

ü  Buskage och planteringar på allmän platsmark ansas eller röjs.

ü  Tätare samarbete med och engagemang av föräldragrupper

ü  Fler avtal med privata fastighetsägare avseende klotter

ü  Klotter ska efter inkommen anmälan saneras inom 24 timmar.

ü  Undervisning i cykel- och mopedvett skall ges minst en gång per år i högstadiet.

ü  Verka för ett samlat räddningscenter, inklusive helikopterverksamhet

ü  (Inrätta ett system med anställda ungdomsambassadörer)

ü  Bättre anpassning av t.ex. övergångsställen för funktionsnedsatta

ü  Välskötta och säkra cykel- och ridvägar. Fler ska anläggas.

ü  Fortsatt utbyggnad av säkra skolvägar

Livskvalitet genom hela livet – en självklarhet

Människor kan i olika skeden av livet komma i svårigheter eller situationer där den egna förmågan inte räcker till. Det är viktigt att man kan känna en trygghet i att hjälp, eller hjälp till självhjälp, finns att få.

Hjälpen ska vara utformad så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett anständigt liv. Stödet ska vara tillräckligt stort för att få en grundtrygghet, plattform, men samtidigt syfta till att undvika ett varaktigt hjälpbehov. Att även ta hand om anhöriga är viktigt och ska stödjas och förstärkas. Utredningar skall alltid genomföras med hänsyn tagen till individens integritet. Det är viktigt att den hjälpsökande i alla lägen blir bemött med respekt och empati.

Alkohol- och drogmissbruk förekommer i samhället och Österåker är inget undantag. I kommunen arbetar vi förebyggande både bland unga och vuxna för att bryta tendenser till missbruk. Genom ständig dialog mellan skola, föräldrar, elever och socialtjänsten kan begynnande missbruk och andra problem upptäckas tidigt och hanteras bättre.

Omsorg om äldre

Fram till 2022 kommer andelen äldre att öka i landet, så även i Österåker. I åldersgruppen 65 år och äldre beräknas andelen öka med nära en tredjedel, vilket innebär ca 2 200 fler än idag.  I åldersgruppen 80 år och äldre sker nästan en fördubbling, vilket innebär ca 1 000 personer fler än idag.

När den dagen kommer då den egna förmågan inte längre räcker till ska människor själva kunna bestämma vilken hjälp man vill ha. Man ska själv kunna välja om man vill bo kvar hemma eller flytta till äldreboende. 

För att kunna erbjuda valfrihet ska det finnas flera olika utförare inom omsorgen. Genom vårt kundvalssystem erbjuder olika vårdgivare hemtjänst och den enskilde gör ett eget val utifrån sina egna önskemål. Är man inte nöjd ska det vara enkelt att byta vårdgivare.

Höga kvalitetskrav ska ställas på vården, oavsett om den är i kommunal eller privat regi. Service, vård och omsorg ska ges utifrån vars och ens specifika behov, med värdighet och rätt till självbestämmande.

Vi vill se ett ökat inslag av förebyggande och hälsofrämjande arbete. Genom dessa insatser minskas det kommande behovet av vård och omsorgsinsatser och inte minst ökas livskvaliteten för våra äldre.

Vi anser inte att politiker ska detaljstyra verksamheten, utan politikers roll är att ställa krav och följa upp kvaliteten.

Åldersrelaterad sjukvård och omsorg bör betraktas som en sammanhängande vårdkedja och omfattar integrerade insatser från specialistsjukvården, landstingets primärvård och kommunens hemvård. Det måste vara ett bra och nära samarbete mellan huvudmännen för en sammanhållen planering och verksamhet. Patienter/brukare och anhöriga ska få möta en ansvarig och inte själva behöva ta flera olika kontakter.

Omsorg om funktionsnedsatta

Omsorgen om de som har en funktionsnedsättning är prioriterad. Det är en självklarhet för ett humanistiskt samhälle att de som av olika skäl inte kan göra det som andra ser som självklart får ett anpassat stöd och möjligheten till ett bra liv.

Biståndsbedömning skall ske med respekt och empati. Den enskildes behov ska beaktas och dennes livskvalitet ska vara ledstjärnan.

Planeringen och anläggandet av gemensamhetsytor, gång- och cykelvägar m.m. ska ta hänsyn till de funktionsnedsattas behov.

Det är viktigt att olika typer av boenden anpassas till faktiska behov.

Under mandatperioden 2014-2018 vill vi verka för följande punkter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade:

ü  Vi vill stödja anhörigvårdarna. Möjlighet till avlastning där så krävs ska ges.

ü  De som har behov av trygghetslarm ska även fortsättningsvis få detta avgiftsfritt.

ü  Den enskildes egna önskemål, traditioner och behov av t.ex. omsorg på det egna språket ska beaktas.

ü  Bo ihop-garanti i äldreomsorgen

ü  Boendestöd och hemtjänst ska finnas i den omfattning som krävs.

ü  Dagens projekt att få in fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta i arbetslivet ska fortsätta och utvecklas. 

ü  Friskvårdsaktiviteter är en naturlig del av äldrelivet.

ü  Tidiga utredningar och effektiva insatser för barn med behov av särskilt stöd.

Kultur och fritid – Livskvalitet.

Österåker är en kommun som, trots sin närhet till Stockholm, har natur och hav inpå knuten. Möjligheterna till rekreation är många och varierande, oavsett om man väljer att tillbringa sin fritid på land eller till sjöss. Kulturutbudet är rikt och kommunen har många kulturella aktiviteter att erbjuda. Kommunen inhyser också en rad kulturellt intressanta platser och miljöer.

Dagens kultur är resultatet av såväl historiens som nutidens utveckling, arbete och erfarenheter. I Österåker finns stora kulturella värden, såsom fornminnen, värdefulla byggnader och kulturmiljöer, som genom kommunens eller andras försorg måste bevaras. Vi vill värna vårt värdefulla kulturarv så det kan hållas tillgängligt för oss i dag och att det kan föras vidare till kommande generationer.

Österåkers kulturutbud ska vara ett komplement till kulturskaparnas verksamheter och den enskilde människans fria val av kulturaktiviteter. Det är viktigt att det utbud som erbjuds våra barn och unga också svarar upp mot de önskemål och de behov de har.

Det är väsentligt att barn och ungdomar får ta del av fritidsaktiviteter, till exempel genom olika föreningar, idrott, naturupplevelser och kulturverksamheter. Därigenom skapas ökade förutsättningar för barn och ungdomar att få en rik fritid som är till glädje även längre fram i livet. Det är viktigt att även personer med funktionsnedsättning kan delta på ett bra sätt i kulturella och andra fritidsaktiviteter.

Föreningarna fyller en mycket viktig funktion för många österåkersbor och det ideella arbetet inom föreningarna är mycket betydelsefullt. Vi värnar föreningslivet och strävar efter att ändamålsenliga lokaler, hallar och planer ska finnas och underhållas.

Föreningsbidrag ska ges till barn- och ungdomsverksamhet och bör utökas under mandatperioden. Vi är positiva till ett system med fritidspeng.

Österåker ska vara vaksam på hur barn och ungas intressen och trender förändras vad gäller t.ex. idrott. I takt med att kommunen växer ökar också utbudet och efterfrågan på olika sporter.

Tillväxt lägger grunden för välfärden!

Näringsliv och företagande

Grunden för hela vårt samhälle är det fria företagandet och livskraftiga företag. Den enskilda människans idékraft, innovationskraft, vilja att satsa, vilja att förbättra ligger till grund för all utveckling. Österåker är en kommun som är och fortsättningsvis ska vara mycket positiv till företagande.

Framgångsrika företag och företagare

Österåker är en entreprenörskommun och vi vill erbjuda bästa möjliga service till företagen och underlätta för människor att starta och driva företag. För att det ska vara möjligt att investera tid, kraft och idéer måste det finnas incitament och en god infrastruktur. Ett brett utbud av olika företag inom ett flertal olika områden skapar arbetstillfällen för invånarna och en hög servicenivå. Redan i skolan ska entreprenörskap och ungt företagande läras ut och uppmuntras.

Trafik och infrastruktur

Österåker består av tätort, skärgård, landsort och glesbygd. Det ställer krav på en fungerande infrastruktur. Bilen är i vissa delar av kommunen det enda rimliga alternativet, varför ett väl fungerande vägnät är nödvändigt.

En utvecklad och utbyggd kollektivtrafik, där olika trafikslag samverkar optimalt, är ett klimatsmart och miljövänligt sätt att transportera sig. Korta restider och hög turtäthet, liksom effektiva och strategiska infartsparkeringar är avgörande för att fler ska kunna välja kollektiva färdmedel. Kollektivtrafikutbudet inom kommunen ska vara omfattande.

Under moderat ledning i landstinget har beslut fattats och arbetet inletts med en upprustning av Roslagsbanan. Den pågående dubbelspårsutbyggnaden till Åkersberga måste kompletteras med moderna och snabba tågset. Införandet av 10-minuterstrafik är ytterligare en faktor som skulle öka det kollektiva resandet och något som vi aktivt arbetar med att införa. De moderatledda nordostkommunerna har samtliga ställt sig positiva till att Roslagsbanan förlängs till Arlanda, vilket vi tycker är bra för att kunn

Vi vill verka för snabba kollektiva förbindelser med Stockholm även kvällar och helger.

Vi har på prov infört 20-minuterstrafik på Ljusteröfärjan under vardagar. För att bereda Ljusteröborna goda och flexibla pendlingsmöjligheter till fastlandet vill vi att detta permanentas.

Skärgårdstrafiken till sjöss bör bereda Österåkersborna goda möjligheter att ta sig till och från skärgården samt att arbetspendla till bl.a. Stockholm.

Gång- och cykelvägar har byggts ut i kommunen och det är ett arbete vi vill fortsätta. En kommande cykelväg till Täby och vidare in mot Stockholm kommer ge utmärkta pendlingsmöjligheter på cykel. ÄvenLjusterö .khflhbflkdsbhf

Under mandatperioden 2014-2018 vill vi verka för följande inom infrastrukturen:

ü  Fortsatt fiberutbyggnad.

ü  Förbifart Åkersberga

ü  Verka för upprustning och kapacitetshöjning väg 276, norra delen.

ü  Trafikplats vid Singö handel, skärgårdsstadsavfarten och vid avfarten mot Östanå färjeläge

ü  Bättre lokal kollektivtrafik

ü  Cykel- och ridvägar planeras vid nyanläggning av större vägar

ü  Fortsätta verka för Roslagsbanans förlängning till Arlanda och att förlängning till city utreds.

Österåkers utveckling

Österåker är en del av en expansiv stockholmsregion. Stockholms län växer med motsvarande två fullsatta SL-bussar i snitt, dagligen. En av dessa ”kliver av” i vår kommun, varje dag. Österåkers invånarantal ökar i jämn och stadig takt med drygt 400 personer i snitt per år. Detta är viktigt för den framtida skattekraften och därigenom framtidens välfärdsservice, men det ställer också krav på att kommunal service kan levereras och att planering för bostäder, vägar, förskolor och skolor anpassas till detta. 

Fokus de kommande åren kommer bland annat att ligga på en förtätning och försköning av Åkersbergas centrala delar. Väg 276 kommer att göras fyrfilig genom de centrala delarna. För att förstärka bilden av Österåker som attraktiv och vacker kommun förskonas infarterna till Åkersberga med planteringar.

Arbetet med Stadspark Åkers kanal har inletts och kommer att fortsätta under nästa mandatperiod. En attraktiv, sjönära bebyggelse planeras under de närmaste 15-20 åren. Kanalen kommer att kantas av gångvägar, planteringar, bänkar och bra belysning. Vi vill lyfta kanalområdet och göra det till en attraktion för våra invånare och besökare.

En förtätning av Åkersberga kommer ske med attraktiva flerfamiljshus och näringsverksamhet i gatuplan. Vår ambition är att skapa en levande och trivsam stadskärna.

Bostäder

Vi är positiva till att det byggs bostäder i vår kommun. Österåker ökar sitt invånarantal med i snitt drygt 400 personer per år. Det ställer stora krav på planering av bostäder. Det är viktigt att alla upplåtelseformer finns representerade; villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter.

Småhusägare och andra som vill förändra sitt hus, bygga om eller bygga till, ska i största möjliga mån ges den möjligheten. Krångel och onödiga regler ska inte försvåra detta. En snabb och rättssäker hantering av planärenden och bygglov, som underlättar för invånare och fastighetsägare, ska säkerställas.

Den enskilda äganderätten ska värnas vid all planering och byggande. Dock måste alltid markägarens önskemål balanseras mot allmänintresset. All förtätning av bebyggelsen bör anpassas till den befintliga miljön.

Miljön – det viktigaste arvet för våra barn

En ren miljö angår oss alla. All utveckling måste utgå från långsiktig hållbarhet. Vårt mål är att minska inverkan på klimatet, att få bort gifter, nedskräpning och övergödning. Det ska vara lätt att göra rätt. Människans vilja, förmåga och ansvarstagande, tillsammans med klimatsmart planering och nya tekniska lösningar är en förutsättning för hållbar utveckling.

Vårt miljöarbete präglas av en helhetssyn och kommunfullmäktiges beslutade miljömål står i fokus. Vid all planering skall miljökonsekvenserna noga utredas och beskrivas. Moderat miljöpolitik utgår från eget ansvar, teknisk utveckling, långsiktig hållbarhet och ekonomisk rimlighet. Särskilt vill vi betona det egna ansvaret i miljöfrågor.

Österåker ska fortsatt verka för att göra kunskapen om miljöfrågor lättillgängliga för privatpersoner, skolor, företag och organisationer. Informationen är viktig för att vägleda och undvika riskerna för skadlig påverkan på vår miljö.

Att ta eget ansvar för miljön innebär bland annat att sköta sin återvinning på rätt sätt. Brännbackens nya och effektiva återvinningscentral gör det lättare för var och en att slänga grovsopor och deponera miljöfarliga kemikalier. Runt om i kommunen finns dessutom återvinningsstationer för till exempel plast, glas metall och wellpapp. De bruna kärlen för matavfall rötas till biogas som sedan används som bränsle till bland annat bussarna i kollektivtrafiken. Vi vill medverka till att utveckla och underlätta återvinningshanteringen och hålla jämna steg med modern teknik.

I Österåker har planteringar och blomrabatter anlagts för en trivsam utemiljö. Det är ett arbete som kommer fortsätta. Arbetet med Stadspark Åkers kanal har inletts och kommer, när projektet är i hamn, innebära gångstråk på båda sidor av kanalen med sittbänkar, trevlig belysning och vackra planteringar och arrangemang.

Kommunalt VA, en miljöfråga

Kommunfullmäktige har antagit en långsiktig VA-strategi som har som utgångspunkt att ersätta enskilda lösningar med kommunalt VA där så är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. En fördjupad VA-plan kommer att tas fram.

Utbyggnad av kommunalt VA pågår kontinuerligt. Fler och fler hushåll, framför allt i omvandlingsområdena ansluts till det kommunala VA-nätet.

Österåkers kommuns dagvattenstrategi innebär att vid all planering ska behovet av att hantera dagvatten ses över. Där det är möjligt ska dagvattnet helst återföras via naturlig infiltration till mark, så kallat lokalt omhändertagande, LOD. För dagvatten från asfalterade ytor, parkeringsplatser, torgytor, gator och vägar kommer att krävas rening innan vattnet släpps ut i omgivande vattendrag.

Därför Moderaterna i höstens val!

Österåker ska vara en kommun som grundar sig på frihet och självbestämmande under eget ansvar. Kommunen ska präglas av framtidstro, trygghet och mångfald.

Alla ska ha rätt att utforma sina egna liv utifrån sina egna förutsättningar. Samhället ska erbjuda stöd där så krävs när den egna förmågan sviktar. Politiken ska ställa krav och följa upp, men inte detaljstyra.

Tillsammans med familj, vänner och arbetskamrater skapas livskvalitet. Vi politiker måste respektera den personliga integriteten, valfriheten, äganderätten och näringsfriheten. Det offentliga ska garantera grundtrygghet och rättssäkerhet.

En god ekonomisk hushållning och en stark ekonomi är grundstenen på vilken all offentlig verksamhet vilar. Moderaterna är garanten för en stark och välskött ekonomi. Välfärdens kärnområden såsom skolan, vården och omsorgen är prioriterade.

Vi är positiva till företagande. Starka, framgångsrika företag bidrar med innovationskraft och framförallt arbetstillfällen. Det bidrar till välstånd och skapar välbefinnande och ger makt över ens eget liv. Ju fler som arbetar desto mer skatteintäkter.

Vi är positiva till att människor får behålla så mycket som möjligt av sin egen lön varför kommunalskatten alltid ska hållas på en attraktiv nivå. Alla har fått sänkt skatt under de två mandatperioder Alliansen styrt Sverige, samtidigt som vi aldrig tidigare haft större skatteintäkter.

Var och en ska tillförsäkras makt över sin egen välfärd. Vårdval och skolpeng ger den enskilde makten, avseende t.ex. vilken skola barnen ska gå i eller vilken hemtjänstutförare man väljer när man blir gammal. För valfrihetens skull välkomnar vi fler alternativa utförare. Med mångfald och konkurrens skapas tillgänglighet och kvalitet.

Österåker ska uppfattas som tryggt och snyggt. Arbetet mot kriminalitet och drogmissbruk ska fortgå och intensifieras.

Vi välkomnar tillväxt. Det är positivt att invånarantalet ökar år från år. Bostadsbyggande, kommersiell och offentlig service är förutsättningen för att detta skall fortskrida.

Vi vill vara pådrivande när det gäller infrastrukturen. Fiberutbyggnaden ska fortsätta, Roslagsbanan ska ha dubbelspår hela vägen, väg 276 ska kapacitetsförstärkas och trafiksäkerhetshöjande åtgärder vidtas. En förbifartslösning måste åstadkommas. Gång- och cykelvägar är högt prioriterade, liksom välskötta ridvägar.

Vi värnar ett starkt kulturliv och att invånare och besökare har tillgång till mångfacetterad fritidsrekreaktion. Österåkers kulturarv ska bevaras och göras tillgängligt.

Vi värnar en ren miljö och att känslig fauna och sjöar skyddas mot gifter, nedskräpning och övergödning. All planering ska utgå från långsiktig hållbarhet. Vi är positiva till återvinning och källsortering.

Vi lovar inte allt till alla, men vi håller det vi lovar!

Delar du vår bild av framtidens Österåker? Rösta på moderaterna den 14 september!