Följande skrivelse har föreningsstyrelsen skickat in till staden där vi avger våra synpunkter på samrådet för etapp 1 av Lidingö Centrums utbyggnad

För Moderaterna är det viktigt att Lidingö utvecklas på ett sätt som svarar mot de behov och förväntningar som våra väljare och Lidingöborna har. Vi vill att de som är företagare på Lidingö ska känna att de har stöd från staden och får goda möjligheter att utveckla sin verksamhet. Vi vill också att människor som bor på Lidingö ska känna att vi som politiker lyssnar på synpunkter gällande nya byggnaders storlek och gestaltning. Lidingö har småskalighet som ett av sina främsta kärnvärden, något som vi vet uppskattas av många och som gör ön till en plats där många gärna vill bo. När vi utformar de nya delarna av Lidingö Centrum är det därför viktigt att beakta människors önskan om att Lidingö Centrum ska få behålla sin småstadskaraktär, samtidigt som det sker en utveckling som säkerställer att området behåller sin kommersiella attraktionskraft.

Styrelsen för Moderaterna på Lidingö är positiv till det fortsatta arbetet med att utveckla Lidingö Centrum, etapp 1, men har följande synpunkter på det nu framlagda planförslaget:

1. Storleken på kvarteren och byggnaderna.

Det framlagda detaljplaneförslaget avviker i flera delar från de beskrivningar som gjordes i start-PM för planarbetet, Generellt handlar det om beskrivningen av miljön i det nya centrumet som småskalig och mera konkret om hushöjderna som i startdokumentet angavs till två till fyra våningar. Övervägande stora huskroppar där fem våningar är regel snarare än undantag kan inte betecknas som småskaligt. Förslaget att riva de två byggnader som mest framhäver Lidingö Centrums nuvarande småskalighet, Pressbyrån och gamla posthuset (nuvarande Handelsbanken), för att ersätta dessa med femvåningshus är olyckligt. Femvåningshus längs stora delar av Lejonvägen skapar inte heller den avtrappning mot villastaden som borde eftersträvas om man vill anpassa det nya till redan befintlig bebyggelse. Bebyggelsen på Coop-parkeringen blir alltför stor och kompakt, bland annat beroende på att man skapat stora innergårdar. Om dessa gårdar togs bort skulle husen kunna bli smalare och därmed ta upp mindre yta. De borde dessutom vara några våningar lägre för att skapa en mjuk övergång mot villabebyggelsen i kvarteret Holmia. Den föreslagna huskroppen längs Lejonvägen bör delas upp i två separata byggnader, varigenom det storskaliga intrycket bryts och ljus och luft kan leta sig till gatunivå. Den föreslagna trappan genom kvarteret blir då också överflödig och kan ersättas med en större sammanhängande gatu- eller torgyta.

2. Gestaltningen och anpassningen till platsen.

Nuvarande centrum bygger vidare på 40-talsbebyggelsen högre upp på Stockholmsvägen och är utformad i en traditionellt hållen arkitektur med sadeltak, bland annat med inspiration från det gamla posthuset som givit färg och form på nuvarande centrum. De skissade nya byggnaderna saknar denna länk till historien och är i stället utformade i någon sorts hybridstil (blandning av olika stilar) som verkar ha utformats mer i syfte att maximera utnyttjandet av byggvolymerna än att åstadkomma en harmonisk gestaltning. Stilen är helt främmande för denna del av Lidingö. Genom att bebyggelsen inte, som först förespeglats, håller sig på Coop-parkeringen utan dragits ut över större ytor skapas en stenstadsmiljö som inte heller hör hemma på Lidingö. Det är väsentligt att tillkommande hus får tak som harmonierar med omgivande bebyggelse, antingen i form av sadeltak, som övriga byggnader i centrum, eller mera klassiska mansardtak, som på exempelvis Vasaborgen. Tegeltak, möjligen med någon form av småskaliga takkupor, känns som det naturliga valet om man vill slå vakt om den befintliga karaktären.

3. Större hänsyn bör tas för att bevara äldre byggnader med god kvalitet.

Gamla posthuset har ett arkitektoniskt värde, är småskaligt och passar betydligt bättre in i kvarterets fasad än det nya föreslagna huset i hörnet av Friggavägen/Odenvägen. Det lilla huset som rymmer Pressbyrån/blomsteraffären är en trevligt utformad byggnad med ett tydligt och eget uttryck som ger torget en öppen småstadskaraktär. Det vore ett misstag att riva dessa hus och ersätta dem med mera kompakta femvåningshus.

4. Oklarheter rörande behovet av p-platser

I planförslaget slås fast att det enligt kommunens parkeringsnormer kommer att behövas 249 nya p-platser till följd av den tillkommande bebyggelsen. Planförslaget är otydligt när det gäller var och när dessa p-platser skall kunna tillskapas och refererar till möjligheten att skapa fler p-platser i eventuella senare etapper. I den politiska majoritetens särskilda yttrande slås dock fast att behovet av nya p-platser skall tillgodoses fullt ut inom ramen för den första etappen.

Att med teoretiska antaganden definiera förhållandena så att det framstår som att det redan i nuläget finns ett överskott av p-platser, vore ett allvarligt misstag. Var och en som försökt parkera på Coop-parkeringen under ”rusningstid” vet att det redan idag råder brist snarare än överskott på p-platser i området.

Ett utdraget p-kaos under byggtiden som i sedan mynnar ut i ett permanent underskott av p-platser när bygget är färdigt, vore den största otjänst vi kan göra såväl kunder som handlare i centrum.

Styrelsen för Moderaterna på Lidingö

e.u Daniel Källenfors, Ordförande

Be Sociable, Share!

En tanke om “Synpunkter på samrådet Centrum-Torsvik etapp 1.

  1. Grattis till Moderaterna som har en så klok styrelse!

    Detta är ett mycket klokt och väl genomtänkt förslag från Moderaternas styrelse vilket kommer att gynna lidingöborna och Moderaterna.

    Lidingöborna och de moderata medlemmarna vill nu ha ett uttalande från Anna R Kihlman om hon står bakom sin styrelses förslag gällande utbyggnaden av Lidingö centrum- Torsvik etapp 1.

    Bo Widerström

Kommentera

obligatorisk


*