månadsarkiv: januari 2012

Sista banken i Tensta

Idagens DN kunde man läsa att Nordea lägger ner sitt kontor i Tensta. Det innebär att tenstaborna hädanefter måste åka till Kista för bankärenden. Jag tycker det är väldigt olyckligt då bankerna, precis som många andra aktörer, fyller en mycket viktig roll i den ytterstadsutveckling som nu pågår i dessa områden. Samtidigt är det också viktigt att komma ihåg att detta inte på något sätt är unikt för varken Tensta eller ytterstadsområdena generellt utan något som pågår i hela landet och i hela Stockholm.

Bankerna i Sverige går mot en allt mer kontantfri verksamhet och där de flesta bankärenden ska kunna genomföras via internet. Det gör också att många kontor avvecklas i såväl ytterstad som innerstad och på landsbygd.

Jag och Joakim har under året träffat flera banker för att diskutera vad vi från stadens sida kan göra för att underlätta för deras etablering och existens i ytterstaden. Diskussionerna har varit väldigt varierande men det råder en konsensus om att det finns alternativa lösningar till fysiska bankkontor. Det kan handla om möjligheten att betala räkningar på andra ställen än på bankkontor, möjligheten att ta ut pengar på andra sätt än genom bankomater osv. Men även att informera om alternativ till kontanthantering och besök på bankkontor.

Även om bankerna bedriver informationskampanjer i syfte att informera om fördelarna med att använda kort och internetbank så måste det finnas en förståelse för att människor i Järva fortfarande använder kontanter i stor utsträckning. Detta behov måste gå att tillgodose. Från Stockholms stads sida har vi varit väldigt tydliga med att vi gärna ser att bankerna stannar kvar i Järva men även i andra delar av ytterstaden. Staden kan inte själva bedriva banker men vi kan föra diskussioner med befintliga banker om vad vi kan göra i syfte att få dem att fortsätta sin verksamhet. Det kan handla om att fysiskt utveckla områden eller förbättra tryggheten mm.

Precis som Ann-Katrin Åslund framhåller i artikeln så är bankerna och lokala bankkontoren viktiga för småföretagarna i området. Då mycket kontakter är i omlopp är det viktigt att näringsidkarna på ett smidigt sätt kan lämna dagskassan utan att behöva transporteras längre sträckor. I samtal med bankerna har det dock framkommit att det finns alternativa lösningar till bankkontor – det är dock viktigt att dessa lösningar kommuniceras till de berörda.

/ Charlotte

Vem ska man vara emot när alla är för?

Flygbladet nedan har delats ut i Husby och jag har tagit mig friheten att svara på påståendena genom att anteckna i marginalen.

Detta händer om Husby Träff inte flyttar 25 meter:

• 40 kommunala arbetsplatser försvinner garanterat från Husby och chansen till att det skulle tillskapas totalt 80 kommunala arbetsplatser i Husby går förlorad.
• Husby Träff läggs ner i den form den drivs idag. Det sociala företagandet som Röda korset vill driva i de nya lokalrena går om intet och de som behöver arbetsträna förlorar den chansen.
• Berättarministeriet flyttar inte in i lokaler i Husby.

Genomför Röda korset sin önskade flytt på 25 meter över gatan får Husby allt detta. Vad är det som är fel med det? Det handlar inte om lokaldemokrati. Det är en fråga mellan hyresvärd och hyresgäst. Den som säger något annat spelar inte med öppna kort. Det är lokala företrädare som är överrens. Politiken i Stadshuset har inte anledning att detaljstyra löpande verksamhet.

/Charlotte

Nöjda hyresgäster i Järva!

I höstas presenterade Svenska bostäder sin nya nöjdkundindex bland sina hyresgäster.

Historiskt har Järva alltid varit det område som haft lägst kundbetyg. Det beror till stor del på att underhållet av fastigheterna och utemiljön har varit eftersatt samtidigt som kommunikationen med hyresgästerna har präglats av attityden att vi vet bäst vad som är bäst för Järvas utveckling. Under de senaste åren har dock utvecklingen tagit en mycket positiv riktning.

2006 började planerna för Järvalyftet ta form och ett år senare hade man förslag på hur Järva skulle utvecklas. Utvecklingsplanera innehöll den nödvändiga upprustningen men även rivningar av befintliga hus och byggande av nya bostadshus. När planerna blev kända möttes det av kraftigt motstånd och protester från de boende. Förtroendet för Svenska Bostäder som redan då var väldigt lågt innan nådde då en rekordlåg nivå.

2008 inleddes boendedialogerna med Svenska bostäder som en viktig aktör. I dialogerna deltog mer än 15 000 järvabor som fick tycka till om sin stadsdel. I takt med att dialogerna fortskrider och boende får återkoppling kring vad deras synpunkter konkret har resulterat i, har antalet nöjda hyresgäster på Järva ökat kraftigt. Inte minst i Rinkeby där man tidigare haft de mest missnöjda hyresgästerna och nu har de mest nöjda i hela bolagets bestånd.
Dialogerna har också gjort att Svenska bostäder blivit mer lyssnande vilket också återspeglas i relationen med hyresgästerna.


Det man under de senaste åren gjort är bland annat att:

• Ökat ronderingar
• Utökat städningen i trapphus, tvättstugor och utemiljö
• Källarrenoveringar (Källargångarna rensades, källarna renoverades med säkrare låsning/utformning, märktes upp och ronderades flera gånger i veckan)
• Ordnat ordning och reda i parkeringsmiljöerna (parkeringsmiljöerna uppfräschades, p ruterna målades, krav på rattkrycka samt att bara de boende fick hyra p-platser infördes)
• Installerat Aptuslåsning i samtliga post, tvättstugor, miljöstugor och garage
• Arbetat för att motverka olovlig andrahanduthyrning
• Höjt inomhustemperaturen i väntan på renoveringar

/ Charlotte

Angående Husby träff

Igår rapporterade flera medier om ockupationen av Husby träff och där informationen och rapporteringen i flera fall var direkt felaktig. Samtidigt passade även oppositionen att gå ut och kritisera mig och Moderaterna för vår passivitet och nedmontering av Husby vilket är ett påstående som är allt annat än sant.

Den flytt som nu föreligger har fler anledningar men gynnar samtliga inblandande. Röda korset, som idag driver verksamheten i Husby träff, tog under 2011 kontakt med fastighetsägaren Svenska bostäder då de efterfrågade billigare lokaler. Alternativet till att hitta nya, billigare lokaler hade varit att lägga ner verksamheten helt, då denna inte gick runt ekonomiskt. I dagens DN påstås att lokalytorna kommer att halveras vilket är en lögn. Dagens lokaler är på 680 kvm och de nya 578 kvm dvs en minskning på ca 100 kvm. Den nya lösningen för Husby träff innebär nu istället en möjlighet att utveckla verksamheten. Det skapas bland annat förutsättningar för:
• bättre café- och lunchutbud
• sociala aktiviteter såsom språkcafé, läxhjälp, träna svenska
• fler platser för arbetsträning
• sommarlovsaktiviteter etc

I de nya lokalerna kommer det att finnas en stor samlingslokal, café, sammanträdesrum, kök,datasalar m.m. Allt i likhet med vad som finns att tillgå i de gamla lokalerna.

Samtidigt som Röda korset letade nya lokaler för sin verksamhet så har vi givit Serviceförvaltningen i uppdrag att utöka sin verksamhet i Järva. Redan idag sitter 40 av kontaktcentrets 80 anställda i Husby och tanken har varit att samlokalisera hela kontaktcentret till Husby. Frågan har varit aktuell en längre tid men det har inte funnits tillräckligt stora lokaler att tillgå. Om lokalerna i Husby träff inte frigörs behöver hela kontaktcentret istället samlokaliseras i Kista, vilket inneburit att 40 tjänster flyttat från Husby. Nu får man istället ett ytterligare tillskott av arbetsplatser vilket många efterfrågat.

Oppositionspartierna kritiserar oss för att vi inte placerar tillräckligt många verksamheter i ytterstaden. Ofta återkommer flytten och rivningen av Rinkeby förvaltningshus som det största sveket mot invånarna. Men i ett öppet brev som har tillskrivits bland annat mig så klargör såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet och Vänsterpartiet att 80 arbetsplatser i Husby inte gör någon större skillnad. Däremot är flytten av 150 arbetsplatser över järvafältet en katastrof. Jag förstår inte hur de resonerar. Är det så att dessa arbetsplatser är mindre värda? Det är motsägelsefullt och jag tycker att vänsterpartierna i grunden föraktar vikten av tillgången på arbetsplatser i området..

Jag kritiseras också för att inte föra en dialog och att vi monterar ner samhällsnyttan. Det är fel. Vi för ständigt dialog, inte minst med Husbyborna. Vi har haft en bred dialog som saknar motstycke i stadens historia. Vi har pratat med mer än 3000 husbybor som tyckt till om utvecklingen i sitt område, för precis som Miljöpartiet framhåller så är det de boende som är experterna på sitt bostadsområde. I samband med strukturplanen anordnades utökade samråd – detta för att fortsätta den dialog vi sedan tidigare påbörjat. Ännu har inte samrådet om strukturplanen helt sammanställts men vi kommer att beakta vad husbyborna vill. Det finns således inget fog för mycket av den kritik som framförs mot mig personligen eller den styrande alliansen i stadshuset. Det liknar allt mer en politisk manifestation.

I fallet med Husby träff handlar det om en handfull personer som är emot flytten medan en majoritet inte har något emot en flytt utan ser fördelarna med de 80 arbetsplatserna. På söndagens stormöte lämnade flera föreningar mötet. Det är således inte demokratiskt att låta en grupp om ett 50-tal personer tycka och tänka för alla 11 000 husbybor. Demokrati och inflytande ska gälla för alla boende och föreningar. Att ge självutnämnda talespersoner allt inflytande vore odemokratiskt. Vi vill utveckla Husby tillsammans med alla husbybor.

Att oppositionen försöker vinna billiga poäng genom att fara med osanningar må vara en sak men när enskilda inom föreningslivet tar till samma metoder och agerar falskt tycker jag att det är olyckligt och tråkigt. Det finns brister som ska belysas men det bör ske genom sakliga argument.

/ Joakim