månadsarkiv: april 2010

Nytt uppdrag till Svenska Bostäder för trygga evakueringar

”I dialog med de boende gör vi en historisk satsning på att renovera och energieffektivisera bostäderna för hyresgästerna i allmännyttan. Svenska Bostäder får nu i uppdrag att redovisa hur evakueringarna vid de kommande renoveringarna ska ske på ett tryggt och säkert sätt”, säger ytterstads- och bostadsborgarrådet Joakim Larsson med anledning av den skrivelse som lades på bolagets styrelsesammanträde.

När vi nu står inför denna historiska upprustning av miljonprogrammen är det oerhört viktigt att renoveringsarbetet sker på ett tryggt och bra sätt för hyresgästerna. Hyresgästerna måste känna sig trygga i sitt boende, det gäller givetvis även om de tillfälligt måste evakueras under tiden deras bostäder renoveras, säger borgarrådet Joakim Larsson.

Stockholms allmännyttiga bostadsbolag står inför en period av omfattande systematisk renovering av de delar av bestånden som har ett uppdämt renoveringsbehov. Det rör sig om både renoveringar och energieffektiviseringar. De insatser som nu planeras och påbörjat att genomföras sker efter dialog med hyresgästerna lokalt. Bara i söderort kommer 20 000 lägenheter att renoveras och energieffektiviseras över kommande år.

– Vi vill att Svenska Bostäder ska vara ett föredöme när det gäller att säkra en trygg evakuering av hyresgästerna under tiden för renovering. Det är exempelvis nödvändigt att tydlig information utgår till hyresgästerna om vad som kolla skall, hur lång tid renoveringen beräknas ta och hur boendet ska lösas under tiden, säger borgarrådet Joakim Larsson.

Tidsatt plan för Vision Söderort 2030

– Vi går nu från ord till handling när det gäller utvecklingen av Söderort. De aktiviteter som krävs för att visionen om Söderort ska förverkligas finns nu tidssatta i en handlingsplan för arbetet, säger ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson med anledning av att den politiska styrgruppen för ytterstadsutveckling nyligen behandlade en tidsatt handlingsplan för Vision Söderort 2030.

– Handlingsplanen tydliggör det arbete som Stockholm har framför sig – en utveckling av stadsdelarnas olika styrkor, trygghetsskapande åtgärder, fler arbetsplatser och bättre tvärkommunikationer. Handlingsplanen är ett levande dokument som vi kommer att tanka på med aktiviteter som bland annat kommer fram i dialogerna med de boende i Söderort, säger borgarrådet Joakim Larsson.

Bakgrund:
När allt fler väljer att flytta till Stockholm måste vi fortsätta utveckla staden i alla dess delar – hela Stockholm ska vara attraktivt att bo i. Ärendet ” Vision Söderort 2030 – en framtidsvision samt strategi för Söderorts utveckling” som kommunfullmäktige fattade beslut om den 12 april 2010 innehåller ett stort antal uppdrag som sammantaget alla syftar till att utveckla och förbättra Söderort.

Bland dessa finns uppdrag som:

  • Kommunstyrelsen ska samverka med Stockholm Business Region AB och senast i budget för 2011 ange mål för arbetsplatsutvecklingen i Söderort och samordna detta med kommunerna på Södertörn.
    Kommunstyrelsen ska samordna arbetet avseende utredning av förutsättningarna för lokal centrumutveckling i ytterstaden.
  • Stadsdelsnämnderna i Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck, Skärholmen samt Älvsjö ges i uppdrag att samordna det lokala utvecklingsarbetet i sina respektive områden i enlighet med detta utlåtande.
  • Trafik- och renhållningsnämnden ges i uppdrag att prioritera arbetet med och verka för fler och förbättrade kollektiva tvärförbindelser i Söderort.
  • Stadsdelsnämnden i Farsta, utbildningsnämnden samt idrottsnämnden ges i uppdrag att återkomma med förslag om särskild idrottsprofil för skolorna i Farsta.

Utgångspunkten för arbetet med Söderortsvisionen har varit att gemensamt med de boende och verkande i Söderort formulera vilka problemområden som finns, och som kan rättas till, men också vilka positiva fördelar Söderort har i förhållande till Stockholm som helhet.

Under dialogarbetet, som varit inspirerat av den framgångsrika Järvadialogen som genomfördes i samband med Järvalyftets genomförande, har fler än 2 000 söderortsbor inkommit med synpunkter. Synpunkterna har fångats upp i dialog på skolor, med föreningslivet och idrottsrörelserna, genom föräldraträffar på fritidsgårdar och i förskolor, genom medborgarmöten i stadsdelarna och via enkäter och internet. Dialogen fortsätter nu under året i Hökarängen, Rågsved, Farsta strand och Bredäng.

Joakim Larsson: Klartecken för ny moské i Rinkeby

Exploateringsnämnden har vid sitt sammanträde i dag torsdag i bred enighet beslutat att anvisa mark till Islamiska Förbundet i Järva för byggnation av moské och samlingslokaler intill Rinkeby Centrum.

– Många boende kring Järvafältet är utövande muslimer som i dag saknar lämpliga lokaler för sin trosutövning. Med dagens beslut möjliggörs uppförandet av en ändamålsenlig gudstjänstlokal, i överensstämmelse med visionerna för utveckling av stadsdelarna runt Järva. Vi är positiva till att en så bred samsyn råder kring behovet av en ny moské och vår ambition är att detta beslut markerar startskottet för att lösa lokalbehoven för församlingarna i stadsdelen, säger exploateringsnämndens ordförande Joakim Larsson (M), samt Mirja Räihä Järvinen (S), Ulf Fridebäck (FP) och Emilia Hagberg (MP) i en gemensam kommentar till dagens beslut.

Markanvisningen omfattar cirka 1 900 kvadratmeter på en del av fastigheten Kvarnberget 1 vid Rinkeby Allé/Kvarnbyvägen (tidigare förvaltningshustomten). Moskén tänks uppföras i tre plan och avses rymma uppemot 4 000 personer vid särskilda högtider. Moskén ska även innehålla lokaler för uthyrning till andra närliggande verksamheter. Byggstart är beräknad till 2013.

På länk nedan återfinns ärendet som behandlades under torsdagens sammanträde:
http://insyn.stockholm.se/exploatering/document/2010-04-22/Dagordning/12/12.pdf

Fokus på fler arbetsplatser och bättre tvärförbindelser i Vision Söderort 2030

Vid kvällens sammanträde beslutade kommunfullmäktige att anta Vision Söderort 2030 – en framtidsvision samt strategi för Söderorts utveckling.

– När allt fler väljer att flytta till Stockholm måste vi fortsätta utveckla staden i alla dess delar – hela Stockholm ska vara attraktivt att bo i. Vi har en Vision Söderort 2030 framför oss som är starkare än tidigare versioner eftersom den är synkad med såväl stadens nya översiktsplan och Stockholm Vision 2030 som vad boende och verksamma i Söderort tycker, säger ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson.

– Nu fortsätter arbetet genom framtagandet av en konkret handlingsplan för fler arbetsplatser, bättre kommunikationer och tvärförbindelser, tryggare och bättre stadsmiljö och bostäder. Handlingsplanen är ett levande dokument och tas upp på nästkommande möte för den politiska styrgruppen för ytterstadsutveckling den 20 april, säger borgarrådet Joakim Larsson.

Ärendet ” Vision Söderort 2030 – en framtidsvision samt strategi för Söderorts utveckling” som behandlades under kvällens kommunfullmäktige innehåller ett stort antal uppdrag som sammantaget alla syftar till att utveckla och förbättra Söderort. Bland dessa finns uppdrag som:

• Kommunstyrelsen ska samverka med Stockholm Business Region AB och senast i budget för 2011 ange mål för arbetsplatsutvecklingen i Söderort och samordna detta med kommunerna på Södertörn.
• Kommunstyrelsen ska samordna arbetet avseende utredning av förutsättningarna för lokal centrumutveckling i ytterstaden.
• Stadsdelsnämnderna i Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck, Skärholmen samt Älvsjö ges i uppdrag att samordna det lokala utvecklingsarbetet i sina respektive områden i enlighet med detta utlåtande.
• Trafik- och renhållningsnämnden ges i uppdrag att prioritera arbetet med och verka för fler och förbättrade kollektiva tvärförbindelser i Söderort.
• Stadsdelsnämnden i Farsta, utbildningsnämnden samt idrottsnämnden ges i uppdrag att återkomma med förslag om särskild idrottsprofil för skolorna i Farsta.

Bakgrund
Stockholms stad beslutade 2008 att ett nytt program skulle tas fram för att vidareutveckla Söderort. I januari 2009 initierades projektet under namnet Söderortsvisionen.

Utgångspunkten för projektet Söderortsvisionen har varit att gemensamt med de boende och verkande i Söderort formulera vilka problemområden som finns, och som kan rättas till, men också vilka positiva fördelar Söderort har i förhållande till Stockholm som helhet.

Under dialogarbetet, som varit inspirerat av den framgångsrika Järvadialogen som genomfördes i samband med Järvalyftets genomförande, har fler än 2 000 söderortsbor inkommit med synpunkter. Synpunkterna har fångats upp i dialog på skolor, med föreningslivet och idrottsrörelserna, genom föräldraträffar på fritidsgårdar och i förskolor, genom medborgarmöten i stadsdelarna och via enkäter och internet. Dialogen fortsätter nu under året i Hökarängen, Rågsved, Farsta strand och Bredäng.

För mer information, besök Stockholms stads hemsida för Vision Söderort 2030: http://www.stockholm.se/OmStockholm/framtidens-stockholm/Soderortsvisionen

Glädjande besked om kameror för ökad trygghet

”Nu ökar tryggheten för de hyresgäster som haft problem med skadegörelser och inbrott”. Det säger ytterstads- och bostadsbolagsborgarrådet Joakim Larsson, med anledning av Datainspektionens beslut att godkänna överenskommelsen mellan Fastighetsägarna, Sabo och Hyresgästföreningen om att tillåta tillfällig kameraövervakning i hyreshus för att förhindra brott.

– Den nya möjligheten att använda tillfällig kameraövervakning i entréer för att komma tillrätta med brottlighet i trappuppgångar är en viktig åtgärd för ökad trygghet som kommer att få effekt, säger borgarrådet Joakim Larsson (M).

– Det är oerhört viktig att människor känner sig trygga i sina egna hem och i sitt bostadsområde och därför är Datainspektionens beslut mycket glädjande, säger borgarrådet Joakim Larsson (M).