Politik

Moderna Järfälla

Järfälla är en fantastisk kommun som sedan 1900-talets början har varit i snabb utveckling.  Från 1900-talets tidiga industrisamhälle med bland annat Bolinderverken i Kallhäll via en snabbt växande Stockholmsförort med Viksjöutbyggnaden till centrum och stadsutveckling i Jakobsberg och den framväxande Barkarbystaden. Under de kommande åren är det dags för Järfälla att ta nya steg i utvecklingen. Med Alliansens överenskommelse om tunnelbaneutbyggnad till Barkarby, byggandet av Förbifart Stockholm och nya spår på Mälarbanan kommer Järfälla med rätt ledarskap kunna utvecklas till Norra Stockholms viktigaste knutpunkt för resor, arbete och boende.

När Järfälla moderniseras med ny infrastruktur, nya arbetsplatser och blir hem för tusentals nya Järfällabor är det viktigt att i utvecklingen av det moderna Järfälla ta tillvara på sådant som har gjort Järfälla speciellt. Det handlar om hur ett växande Järfälla har lyckats kombinera närheten till såväl natur och friluftsliv som till storstad och handel. Hur Järfälla, trots sin lilla yta, har blivit hem och arbetsplats för människor med olika bakgrunder och drömmar.

Utgångspunkten för vår politik och våra idéer för utvecklingen av Järfälla tas i en stark övertygelse om människans förmåga och drivkraft. Vi tror på ett tryggt och rättvist samhälle som håller ihop. Där förutsättningarna görs lika för alla och där drivkrafterna för arbete, skapande och utveckling förstärks. Vi vill under de kommande åren tillsammans med Alliansen ta ansvar för och utveckla Järfälla.

Handlingsprogrammet är våra förslag för hur Järfälla ska utvecklas. Vi beskriver olika ämnen, vår idégrund och inom varje ämne ett antal skarpa förslag som vi lovar att genomföra om vi vinner valet 2014, förutsatt att god ordning kan hållas i ekonomin.

 

Fler Järfällabor i arbete

Jobben är Moderaternas viktigaste fråga. Det är genom arbete som möjligheter och utveckling skapas. Vår politik syftar till att stärka drivkrafterna för arbete och företagande, sänka trösklarna till arbetsmarknaden och skapa starkare samband mellan studier, högre utbildning och jobb. I takt med att Järfälla utvecklas med ny infrastruktur och fler bostäder är det viktigt att också skapa förutsättningar för fler arbetsplatser i Järfälla.

Kommunen behöver ta ett större ansvar för att skapa kontaktytor med arbetsgivare och vägar till jobb för de som i dag står långt från arbetsmarknaden. Ett bra företagsklimat är en avgörande förutsättning för såväl fler arbetstillfällen som Järfällas framtida utveckling. Målet för vår politik är att alla Järfällabor som kan eller vill arbeta ska ha ett arbeta att gå till.

Vi har följande reformambitioner för 2014-2018:

–          Skapa ytterligare möjligheter till sommarjobb för unga genom såväl kommunala som privata sommarjobb

–          Kommunen ska ta ett samlat ansvar för vägar till jobb för personer i utanförskap tillsammans med Arbetsförmedlingen och arbetsgivare

–          Inrätta en praktikpool för bättre matchning och koppling till jobb

–          Utveckla fler välfärdsverksamheter med yrkesintroduktionsanställningar för unga

–          Säkerställa att fler arbetsplatser skapas när Järfälla utvecklas med ny infrastruktur och fler bostäder

–          Inrätta en företagslots för att underlätta för befintliga företag och attrahera fler företag till Järfälla

–          Utveckla fler möjligheter till sysselsättning och kontakt med arbetsmarknaden för personer som står utanför arbetsmarknaden

–          Stärka drivkrafterna för arbete genom sänkt skatt förutsatt att god ordning kan hållas i ekonomin och välfärden kan fortsätta att utvecklas

 

Ett Tryggt och Snyggt Järfälla

Det ska vara självklart att känna sig trygg i Järfälla. Oavsett plats eller tid på dygnet. Sedan Alliansen tog över styret i Järfälla 2006 har tryggheten ökat. Samtidigt är det fortfarande alldeles för många som upplever otrygghet i Järfälla. Det ska vara lika självklart att känna sig trygg i hemmet som ute på gator och parker på kvällar och nätter. När så inte är fallet måste trygghetsarbetet förstärkas.  Det finns mycket som kan göras för att Järfälla ska bli mer tryggt och snyggt. Det handlar om stort och smått som tillsammans förändrar närmiljön och upplevelsen av Järfälla.

Vi har följande reformambitioner för 2014-2018:

–          Ny bättre och mer energieffektivbelysning i delar av våra utemiljöer

–          Anställa trygghetsvärdar för ökad trygghet på kvällar och helger

–          Förstärkt renhållning och underhåll av våra utemiljöer

–          Centrumlyft med nya planteringar, möbler och uppfräschning av alla kommundelscentrum

 

Nu utvecklar vi Järfälla

Vi ser att Järfälla har en unik möjlighet att under de kommande åren utvecklas till en superpunkt för resor, arbete och bostäder i Stockholm och Mälardalen. Tunnelbaneutbyggnaden till Barkarby, den framväxande Barkarbystaden, utbyggnaden av Mälarbanan och Förbifart Stockholm är några stora projekt som förbättrar Järfällas läge i regionen. Detta skapar nya möjligheter för ett Järfälla som växer med många nya invånare och arbetstillfällen.

Kommunala processer med bygglov och detaljplaner behöver förbättras och effektiviseras. När Järfälla växer blir det viktigt att säkerställa en fortsatt mångfald av boendeformer så att Järfälla fortsätter att vara en kommun för alla. Klimat och miljöarbetet behöver fortsätta prioriteras med energieffektiviseringar och ökad medvetenhet.

För att kunna fortsätta utveckla Järfälla krävs ansvarstagande för ekonomin och ett samlat ledarskap med en gemensam målbild för Järfällas utveckling. I dag är det endast Moderaterna och Alliansen som har de förutsättningarna.

Vi har följande reformambitioner för 2014-2018:

–          Vi ska skapa långsiktiga förutsättningar för god ordning i ekonomin

–          Snabbare och effektivare detaljplane- och bygglovsprocesser

–          Säkerställa att tunnelbaneutbyggnaden blir av och avtalet hålls

–          Säkerställa en fortsatt mångfald av boendeformer

–          Utveckla Jakobsberg, Kallhäll, Viksjö och Barkarby centrum med fler bostäder och verksamheter

–          Bygga studentbostäder i Barkarbystaden

–          Möjliggöra för över 6000 arbetsplatser i Barkarbystaden

–          Förtäta och möjliggöra fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen

–          Fortsätta den höga energieffektiviseringen av kommunens lokaler

 

Frilufts- och fritidskommunen Järfälla

Närheten till natur, fritidssysselsättningar och kulturupplevelser är för oss och många Järfällabor viktiga delar som kännetecknar Järfälla. I takt med att Järfälla växer ser vi att det är viktigt att säkra en god tillgång till såväl naturreservaten som Mälarpromenaden och möjligheterna till friluftsaktiviteter.

Det kommunala stödet till barn och ungas kultur- och fritidsaktiviteter utvecklas under nästa mandatperiod med en kultur- och fritidspeng för att skapa likvärdiga och jämställda förutsättningar för alla unga Järfällabors kultur- och fritidsintressen. Vi kommer också att säkerställa att en ny modern simhall färdigställs. Många föreningar gör redan i dag insatser som bidrar till att minska utanförskapet. Vi vill under kommande mandatperiod stärka stödet och se hur kommunen tillsammans med föreningarna kan arbeta ännu bättre för att bryta utanförskapet.

Vi har följande reformambitioner för 2014-2018:

–          Likvärdigt och jämställt kultur- och fritidsstöd till alla unga genom kultur- och fritidspeng

–          Naturreservatens värden och gränser ska bevaras

–          Öka tillgängligheten till friluftsliv genom bland annat slyröjning

–          Utveckla och utöka Mälarpromenaden

–          Säkerställa en ny modern simhall

 

Skola med utveckling i fokus

Barn och unga i Järfälla ska ges bästa förutsättningar i skolan för att kunna bygga sig en trygg framtid i livet. Föräldrar ska känna sig trygga med att barnen trivs och rustas för arbetslivet i förskolan, skolan och på fritids och gymnasieelever ska ha tillgång till en konkurrenskraftig och inspirerande utbildning inom de gymnasieprogram de har valt i Järfällas gymnasieskolor eller genom den samverkan kring gymnasieutbildningen som sker i Stockholms län.

I Järfälla ska vi uttryckligen verka för en tidig och tydlig koppling mellan skola och arbetslinjen med hög lärarkompetens och stort fokus på studie- och yrkesvägledning genom hela utbildningskedjan.

Tidiga insatser ska göras för de elever som riskerar att hamna i utanförskap på grund av ofullständig utbildning. En mer närvarande och stödjande elevhälsa  bidrar till tryggare elever.

IT och modern teknik skapar förutsättningar för konstruktiv individualisering i skolarbetet och den nya tekniken ska integreras i skolan både genom att använda IT i undervisningen men också genom att rusta elever till att vara källkritiska i ett stort informationsflöde. Järfällas skolor ska främja framtidskompetenser.

Vi har följande reformambitioner för 2014-2018:

– Öka andelen behöriga lärare

– Skapa incitament för förskolor att säkerställa hög pedagog/lärartäthet

– Fler förste lärare i matematik och svenska

– Stärkt koppling mellan skola och arbetsmarknad

– Erbjuda praktik på alla gymnasieprogram, med möjlighet till högskolepraktik på de teoretiska programmen

– Erbjuda Ung företagsamhet på alla program

– Öka antalet tillagningskök i  våra skolor

 

Äldrekommunen Järfälla

Vi vill göra Järfälla till en av Sveriges bästa äldrekommuner. Det ska vara tryggt och enkelt att åldras i Järfälla. Med ett utvecklat samarbete, dialog och stöd till pensionärsorganisationerna vill vi skapa goda förutsättningar för såväl påverkansarbete som engagemang och aktiviteter. I ett Järfälla som under de kommande åren kommer att växa med många nya Järfällabor blir det självklart att också möjliggöra bostäder för lite äldre Järfällabor. Det finns flera exempel på mycket uppskattade seniorboenden runtom i kommunen. Vi ser att det behövs ännu fler seniorboenden i olika upplåtelseformer. Vår äldreomsorg ska präglas av valfrihet, mångfald, medbestämmande och höga kvalitetskrav.

Vi har följande reformambitioner för 2014-2018:

–          Bygga fler seniorbostäder i olika upplåtelseformer

–          Stärka samarbetet och dialogen med pensionärsorganisationerna

–          När det finns underlag på våra äldreboenden säkerställa en mångfald av alternativ som exempelvis en finsk- eller arabisktalande avdelning

–          Skapa ungdomsjobb inom äldreomsorgen

–          Stärka kvalitetskontrollen inom välfärden

–          Möjliggöra för Järfällas äldre i behov av omsorg att bo på äldreboenden utanför kommunen

 

Ett Järfälla för alla

Järfälla ska vara en plats för alla. När förutsättningarna ser olika ut för människor har det gemensamma en viktig uppgift i att förstärka och skapa så lika förutsättningar som möjligt. Det är när förutsättningarna är orättvisa som utanförskapet växer.  Det handlar ytterst om att skapa fler vägar till sysselsättning och egen försörjning. Varje människas förmåga ska tas tillvara på. Det handlar också om det viktiga arbetet i att tillgänglighetsanpassa såväl våra utemiljöer som våra kommunala verksamheter. Om att säkerställa likabehandling och jämställdhet i de kommunala verksamheterna. De som av olika anledningar från början, eller senare i livet, inte har samma förutsättningar behöver ett starkt stöd för att kunna komma ikapp eller komma tillbaka.

Vi har följande reformambitioner för 2014-2018:

–          Tillgänglighetsanpassa alla kommunala verksamheter

–          Förstärka tillgänglighetsanpassning i våra utemiljöer

–          Modernisera kommunens planer för jämställdhet och likabehandling

–          Skapa vägar till sysselsättning för alla som kan eller vill arbeta

Kommentera