b999fb6b-8d50-4a85-b427-463ca8f3a32a

94 förslag för fler jobb och ökad tillväxt

Lägg ned Arbetsförmedlingen, höj kraven för att få bidrag och låt kommunerna ta över ansvaret för nyanländas etablering. Det skriver flera moderata politiker som nu presenterar förslag på reformer för ökad sysselsättning och bättre integration.

Sverige är i behov av långsiktiga reformer för sysselsättning och tillväxt. Därför presenterar vi 94 skarpa förslag för att öka sysselsättningen och för att säkerställa att de som väljer att komma till regionen från andra delar av världen får rätt förutsättningar att starta ett nytt liv här, skriver Moderaterna i Stockholms reformgrupp.

Stockholms län är Sveriges tillväxtmotor, men vi ser nu den lägsta tillväxttakten på 3 år. Om vi inte vänder utvecklingen kommer det slå mot jobben, i Stockholm och hela landet.

Många av Sveriges och Stockholms företag konkurrerar på en global marknad. De kompetenser som regionens teknikintensiva företag behöver återfinns allt oftare på en global marknad. För att dessa företag ska välja Stockholm som lokaliseringsort även i framtiden måste möjligheterna finnas att erbjuda globalt konkurrenskraftiga villkor.

Utmaningarna handlar inte bara om att fler personer behöver komma hit och hitta någonstans att bo – matchningen mellan befintliga vakanser och arbetssökande måste fungera bättre. Dagens arbetsförmedling har spelat ut sin roll då den endast 14 procent av alla jobb.

Kommunerna i landet står inför ett stort mottagande av flyktingar, många med kort utbildningsbakgrund, vilket ställer nya krav på utbildningsinsatser och möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden. Vår demografiska utveckling gör att arbetskraftstillskottet behövs, men de som kommer hit måste ges förutsättningar att snabbt få ett jobb.

Här följer 5 reformer som vi tror är centrala för Sveriges och Stockholms fortsatta tillväxt och utveckling:

  1. Lägg ner Arbetsförmedlingen och inför en nationell jobbpeng. För de flesta på den svenska arbetsmarknaden behövs ingen statlig arbetsförmedling. Inför därför en jobbpeng för de som står längst ifrån arbetsmarknaden, förslagsvis enligt australiensisk modell, som innebär att den arbetssökande får en peng och själv kan välja leverantör av tjänster för att komma närmare arbetsmarknaden.
  2. Inför ett friskolesystem inom vuxenutbildningen. Tusentals flyktingar når nu Sveriges kommuner, många med kort utbildningsbakgrund. Vuxenutbildningen är central för möjligheten att möta arbetsmarknadens kompetensbehov, men utbildningsformen behöver reformeras. Med en större efterfrågan på utbildningsplatser kommer också ökade krav på flexibilitet och flera inriktningar.
  3. Skärpta bidrag. Inkludera boendekostnaden i riksnormen och ta bort möjligheten att betala försörjningsstöd utöver riksnormen. Bredda aktivitetskravet till att omfatta alla som söker försörjningsstöd, oavsett arbetsförmåga. Försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät och ska inte konkurrera med ett jobb och en lön. Med grund i detta bör vi även reformera sjukförsäkringen med utgiftstak och ge Försäkringskassan i uppdrag att följa upp arbetsgivare med hög sjukfrånvaro.
  4. Låt kommunerna ta över ansvaret för etableringen av nyanlända. Att det tar åtta år för hälften av de nyanlända att komma i arbete är ett misslyckande. Vi behöver jobba med individuella kartläggningar av kompetens, yrkesutbildning och SFI kombinerat med praktik och nära kontakter med näringslivet för att nyanlända ska få en chans att bidra tillsamhället.
  5. Kvalificering till socialförsäkringssystem och bidragssystem. Socialförsäkringssystem och bidragssystem bör vara kopplade till din status i Sverige. Samma regler kan inte gälla för papperslösa, personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd och medborgare. Migrationsverket bör, likt Norge, upphandla anläggningsboenden med språk- och jobbinsatser. Vi vill även ge de som kommer hit möjlighet att göra rätt för sig genom att automatiskt få arbetstillstånd från dag ett.

Detta är ett antal skarpa förslag mot målet om full sysselsättning och en ökad tillväxt för hela Sverige. Sverige står inför stora utmaningar och vi har reformförslagen för att Sverige ska fortsätta vara ett av världens bästa länder att leva i.

Josefin Malmqvist

kommunalråd Sundbyberg, ordförande reformgruppen Resan in i Stockholm

Charlotte Broberg

vice ordförande tillväxt- och regionplanenämnden, SLL

Johanna Sjö

vice ordförande arbetsmarknadsnämnden, Stockholms stad

Christofer Fjellner

Europaparlamentariker

Jimmy Baker

oppositionsråd Botkyrka

Ida Drougge

riksdagsledamot

Fredrik Saweståhl

kommunstyrelsens ordförande Tyresö

Dag Klackenberg

riksdagsledamot

Helena Walentowicz

Moderata Ungdomsförbundet

Fredrik Wevle

politisk sekreterare

Fotnot: Denna artikel tar upp de 5 viktigaste reformförslagen från Moderaterna i Stockholms reformgrupp för jobb och sysselsättning. Gruppen som utvecklat förslagen består av kommunalråd, riksdagsledamöter och Europaparlamentariker. Förslagen presenteras på ett seminarium tisdag kväll (17/1).

Rapporten med de 94 förslagen kan laddas ner och läsas HÄR