bigoriginal

Kraftig satsning på förbättrad tågtrafik i hela Stockholm-Mälardalen

Pressmeddelande
Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd och ordf. Mälab
Den 12 december 2016

 

Kraftig satsning på förbättrad tågtrafik i hela Stockholm-Mälardalen

 

De sju länen i Stockholm-Mälardalen har beslutat om en omfattande satsning för att förbättra regionaltågstrafiken i Mälardalen, med utökad trafik, nytt biljettsystem och 33 nya tåg. Igår var det trafikstart för den historiska satsningen som succesivt de kommande åren kommer innebära ett lyft inte bara för Stockholm-Mälardalen utan för hela Sverige.

 

– Vårt gemensamma arbete där vi fokuserar på praktiska lösningar framför ideologiska låsningar ger resultat. För resenärerna handlar det om ett förenklat biljettsystem, nya tåg och förbättrade resmöjligheter för såväl vanligt resande som för arbets- och studiependling. Det lägger i sin tur grund för högre tillväxt och fler arbetstillfällen för alla människor som bor, jobbar och verkar, inte bara i vår del av Sverige, utan i hela landet, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd och ordförande i Mälab.

 

– Tillsammans med flera satsningar på trafiken, tågstationerna, en helt ny generations pendeltåg och färdigställandet av Citybanan inleds nu en större och långsiktig satsning för en punktligare, tillförlitligare och mer attraktiv storregional tågtrafik, avslutar Kristoffer Tamsons (M).

 

Fakta
De regionalt kollektivtrafikansvariga i de sju länen i Stockholm-Mälardalen har beslutat om en omfattande satsning för att förbättra regionaltågstrafiken i Mälardalen, med utökad trafik, nytt biljettsystem och 33 nya tåg. Den nya trafiken ska byggas upp succesivt från år 2017 (med trafikstart 11 dec 2016) när också Citybanan tas i bruk. Den initiala trafikutökningen första året är ca 15 procent jämfört. Uppdraget att genomföra trafiken har lämnats till det gemensamt ägda bolaget MÄLAB, som också svarar för avtalen med SJ om dagens trafik. Konsekvensen är utökad tågtrafik med tätare avgångar, fler avgångar mitt på dagen och färre tågbyten i Mälardalen och till det ett helt nytt biljettsystem från hösten 2017 samt nya tåg som ska börja levereras 2019. Den första utökningen sker från december 2016, medan nästa steg tas linjevis när de nya fordonen sätts i trafik.

 

Reasande i Stockholm-Mälardalen
Stockholm-Mälarregionen omfattar ca 40 procent av Sveriges befolkning och sysselsättning och växer snabbast i landet. Regionen väntas ha 1,3 miljoner nya invånare och 600 000 arbetstillfällen till 2050. I Stockholm-Mälarregionen sker dagligen mer än 750 000 arbetsresor över kommungränser, varav över en halv miljon i Stockholm län, samt ca 150 000 arbetsresor överlänsgräns.

 

Pendlarbiljetter
För att möjliggöra för fler att arbetspendla i Mälardalen och nyttja den satsning på kollektivtrafiken som görs införs nya pendlarbiljetter från hösten 2017. Den stora förändringen är att de nya pendlarbiljetterna, som införs 2017, kommer gälla på både regionaltåg och den trafik som bedrivs av Länstrafiken Örebro, SL, UL, Sörmlandstrafiken, VL och Östgötatrafiken. Det blir därmed möjligt att göra en anslutningsresa utan krav på tilläggsbiljett, eller växelvis resa med t ex regionaltåg och SL-pendeltåg på samma sträcka.

 

Kostnad
De sju landstingen kommer att öka sin satsning på regionaltågstrafiken från 180 miljoner kr till ca 360 miljoner kr ca år 2020. Ökningen förklaras i huvudsak av det ökade trafikutbudet och högre kapitalkostnader för de nya tågen. De 33 nya vagnarna är redan upphandlade och beräknas kosta runt 3,5 miljarder.