photo-2016-11-07-14-34-27

Ulrika Falk har tappat greppet om ekonomin

Artikel från Norrtälje Tidning.

Den styrande minoriteten med Ulrika Falk i spetsen kommer med Vänsterpartiets stöd att besluta om budget för 2017 och inriktning 2018-19. Budgeten är den svagaste jag sett under mina 25 år som kommunpolitiker.

För att klara balans i budgeten tar man åtta miljoner från kommunens pensionsfond som är till för att säkra upp kommunens långsiktiga åtagande till personalen. Dessutom tar man 17 miljoner från markförsäljningar rakt in i driften. Det strider mot allt ekonomiskt förnuft.

Regeringen har lovat kommunerna extra tillskott. För Norrtälje är det 29 miljoner 2017. De pengarna har Ulrika Falk räknat med i tre år framåt.

Det råder stor osäkerhet om dessa pengar. Regeringen lånar upp dessa pengar i statsbudgeten och har endast lovat tillskottet under 2017. Detta gör att budgeten är obalanserad mot det balanskrav kommunerna lyder under.

Kommunen står inför stora utmaningar de kommande åren. Vår demografi gör att vi blir allt fler som är 65 år och äldre. Detta innebär ett stort ekonomiskt åtagande.

Den största besparingen Ulrika Falk gör är på äldrevården med 37 miljoner. Detta gör att Kommunalförbundet sjukvård och omsorg har att genomföra en nerdragning på sin verksamhet. De förslag som diskuteras är stängning av mindre äldreboenden och nerdragning på personal.

I valet lovade Ulrika Falk att hon skulle prioritera vård och skola. Nu ser vi sanningen: kraftfulla besparingar i äldrevården.

Vi har även en omvärld som är mycket orolig. Kommunen har fått direktiv att ta emot många nyanlända. Staten står för huvuddelen av kostnaden de tre första åren, därefter förväntas att personerna klarar självförsörjning.

Den genomsnittliga tiden för våra nyanlända att komma ut i arbete är cirka åtta år. Det är en stor utmaning för kommunen att integrera nyanlända invånare, vilket med all sannolikhet kommer att innebära ökade kostnader från 2018 och flera år framåt.

Kommunen står också med stora investeringar i infrastruktur som hamnområdet och vatten och avlopp. Dessa investeringar kommer kommunen att få agera som bank i cirka tio år framåt innan pengarna kommer tillbaka. Ökad upplåning med en dryg miljard är nödvändig för att klara detta. Det innebär också att kommunens ränterisk ökar.

Just nu är det historiskt låga räntor. Men det kommer naturligtvis inte att vara så i all framtid. Det är då viktigt att fortsätta att ha god ordning i ekonomin.

Förslaget från den styrande minoriteten är att lägga ut alla intäkter i verksamheten och ha mycket små centrala reserver. Att då lägga en budget på ett överskott på en procent kan inte anses som ansvarstagande. Det tycker vi moderater är principiellt fel och högst oansvarigt.

Kjell Jansson (M), gruppledare

Bino Drummond (M), vice gruppledare