talje-motor

Satsningar måste även komma Stockholmsregionen till del

Just nu avgörs framtiden för svensk infrastruktur. Detta utan vare sig samtal eller dialog med oss representanter från några av Sveriges just nu mest expansiva delar. Vi är oroliga för Stockholmsregionen och med vilka ideologiska skygglappar som framtidens infrastruktursatsningar här mejslas fram av den bilfientliga regeringen.

När regeringen presenterar sin infrastrukturproposition i oktober kräver vi att utlovade satsningar på väginfrastrukturen i Stockholms län finns med. Det innebär ett löfte om att Tvärförbindelse Södertörn byggs och att Östlig förbindelse förverkligas. Med mindre än dessa satsningar kan inte en tillväxtmotor som Stockholm på sikt fungera.

Alla vi som dagligen reser med bil eller buss i Stockholmsregionen vet hur situationen ser ut. Köer och omfattande störningar hör till vardagen för oss som pendlar.

Landets kapacitetsbrister är i hög utsträckning koncentrerade till Stockholm. Denna utmaning har i flera sammanhang beskrivits i siffror.

Trafikanalys, den statliga expertmyndigheten, har konstaterat att trängseln i Stockholmsregionen varje år kostar samhället sex miljarder kronor.

Statistik från navigationsföretaget Tomtom visar att en stockholmare som pendlar 30 minuter med bil, försenas i snitt med 23 minuter varje dag. Bara i år spenderar samma person elva arbetsdagar i någon av regionens bilköer.

Stockholms stad kommer inom tio år att vara en miljonstad och under samma tid ska länet som helhet passera 2,5 miljoner invånare. Södertörnskommunernas uttalade ambition är att skapa förutsättningar för minst 72 000 bostäder och minst 100 000 nya arbetstillfällen till 2030.

Med ett ökat företagande och fler arbetsplatser på Södertörn ökar möjligheten till sammanhållning och social hållbarhet i regionen med ett större utbud av arbetsplatser och kompetens.

Dessa ambitioner måste mötas med förbättrad tillgänglighet och god framkomlighet till olika målpunkter i regionen.

Enligt Trafikverkets egna beräkningar för åren 2010–2030 bedöms personbilstrafiken öka med 50 procent i Stockholmsregionen. Det finns därför stora behov av ökade anslag för både trimning och underhåll av vägarna liksom kraftigt utbyggd kapacitet.

Mot bakgrund av den trafikinfarkt som plågar Stockholmsregionen torde det inte råda något tvivel om behoven av nysatsningar.

Trafikverkets brohaveri i Södertälje har därtill blottat sårbarheten i vårt befintliga system och klarlagt behoven av omfattande underhållsåtgärder.

Detta, liksom bristen i krisberedskap hos Trafikverket pekar på behovet av en långsiktig och finansierad åtgärdsplan för att öka robustheten i hela trafiksystemet, där även en sårbarhets- och riskanalys måste läggas till grund för fördelningen av resurserna.

Med detta sagt är en fungerande väginfrastruktur i Stockholms län det minsta som våra invånare har rätt att förvänta sig. Därför oroas vi av det besked som regeringen har lämnat om många viktiga vägsatsningar som nu planeras, nationellt såväl som i Stockholmsregionen.

Trots löften, avtal och handskakningar med regeringen kommer samtliga objekt i den nu liggande nationella planen för infrastruktur med byggstart efter 2018 stå fria att avbryta.

Det står klart sedan Trafikverket definierat vilka satsningar som ska anses bundna av tidigare beslut.

Om samtliga projekt efter 2018 ska ses som fria att avbryta, riskeras viktiga vägsatsningar.

Inte bara skapar en sådan osäkerhet sämre affärsmässighet och investeringsvilja utan även en osäkerhet för oss som planerar bostadsbyggande och kollektivtrafik-utbyggnad.

Om regeringen fortsatt väljer att bortprioritera viktiga vägsatsningar riskerar snart hela landets tillväxtmotor att tvärnita.

Detta då problemen vi länge sett på våra järnvägar också kommer att bli vardag på våra vägar.

Det priset har vare sig Stockholmsregionen eller Sverige råd att betala.
Kristoffer Tamsons (M)
trafiklandstingsråd
Lennart Kalderén (M)
kommunstyrelsens ordförande Salem
Martina Mossberg (M)
oppositionsråd Haninge
Fredrik Saweståhl (M)
kommunstyrelsens ordförande Tyresö
Harry Bouveng (M)
oppositionsråd i Nynäshamn
Daniel Dronjak Nordqvist (M)
kommunstyrelseordförande Huddinge
Jimmy Baker (M)
oppositionsråd Botkyrka
Marita Lärnestad (M)
oppositionsråd Södertälje
Göran Nygren (M)
gruppledare Nykvarn