Torbjörn Rosdahl - Foto: Peter Knutson

Stockholmarna kan vara stolta över Nya Karolinska

Nya Karolinska Solna byggs för att vara både dagens och framtidens sjukhus – med stor flexibilitet i att ändra lokalerna och sjukvården. Det byggs för att bli världens miljövänligaste sjukhus. Och det byggs för att möjliggöra en modern, patientcentrerad sjukvård för de svårast sjuka, skriver företrädare för Alliansen i Stockholms läns landsting.

I Solna byggs ett av världens främsta universitetssjukhus, för världsledande forskning och högspecialiserad sjukvård i världsklass. Sveriges största och viktigaste offentliga investering är något som vi är mycket stolta över. Givetvis ska Nya Karolinska Solna (NKS) också granskas men det är olyckligt att det finns en del missförstånd, som förts fram bland annat i denna tidning.
Att bygga, utrusta och driva NKS kostar mycket pengar. Denna stora investering är ett med-vetet val som samtliga partier i landstingsfullmäktige gemen-samt har beslutat om.
NKS byggs för att vara både dagens och fram-tidens sjukhus – med stor flexibilitet i att ändra loka-lerna och sjukvården. Det byggs för att bli världens miljövänligaste sjukhus – både under byggnationen och den framtida driften. Och det byggs för att möjliggöra en modern, patientcentrerad sjukvård för de svårast sjuka. Att våga satsa på ett sjukhus som blir ledande på flera områden kommer att löna sig, och på lång sikt kommer NKS att öka effek-tiviseringen, miljöarbetet och patientsäkerheten inom vården i Stockholmsregionen.
Viktigt att poängtera~är att NKS inte kommer att bli dyrare än planerat. OPS-avtalet som samtliga leda-möter i fullmäktige röstade igenom i juni 2010 följs. Det har tydligt framgått att tilläggsavtal kommer att tecknas bland annat för sjukhusapotek, laborato-rium och medicinsk och teknisk utrustning. Annars hade alla dessa funktioner varit omoderna redan när sjuk-huset invigs. Tilläggsavtal avser också fler byggnader, bland annat 80 fler vårdplatser och en upp-rustning av Astrid Lindgrens barnsjukhus. Den ursprung-liga byggkostnaden, 14,5 miljarder, gäller alltjämt för den byggnation som avsågs. Upphandlingen och avtalet bakom bygget kan och bör utvärderas, men det är samtidigt viktigt att skilja på detta och de beställningar av ytterligare byggnader och teknisk utrustning som har gjorts utanför det ursprung-liga avtalet. Investeringar som innebär utökade möjligheter att bedriva vård och naturligtvis har beslutats i öppenhet. OPS-avtalet ger oss en säker-het i kostnaden både för att bygga sjukhuset, och sedan driva det fram till 2040.
NKS kommer att få något färre vårdplatser än dagens Karolinska Solna. Det har också varit avsikten från början med det högspecialiserade upp-draget, för de allra svårast och mest akut sjuka. Här ska människor som är svårt sjuka i cancer eller som flugits in med ambulanshelikopter efter allvarliga trafikolyckor få den hjälp de behöver för att över-leva.
NKS innehåller bara enkelrum. Det är den lösning som är säkrast för patienterna och bäst skyddar deras integritet. Enkelrum minskar riskerna för smittspridning – som i dag är en av de vanligaste vårdskadorna i landet – samt bidrar till en bättre arbetsmiljö för personalen. Att minska smittrisken är också bra ur en ekonomisk synvinkel, eftersom det leder till snabbare tillfrisknande för patienterna och färre vårdtillfällen som inte behövs. Det är särskilt angeläget i en tid när livsfarlig antibiotika-resistens breder ut sig runt om i världen.
Vårdplatserna i Stockholms län~kommer inte att bli färre. Stora investeringar görs på våra akutsjukhus som Danderyd och Södersjukhuset, och på mindre sjukhus som Sollentuna, Dalens och Sabbatsbergs sjukhus. Det gör att vi, till 2018, kommer att ha fler vårdplatser i länet än vad vi har haft tidigare. Med nya, säkra och effektiva behandlings-metoder kan patienter som behöver en gråstarrs-operation eller höftledskirurgi få vård utanför de stora sjukhusen och ofta gå hem samma dag eller inom några dagar. De flesta nya vårdplatserna är till för våra äldre i geriatriken.
NKS upphandlades inte utan konkurrens, utan enligt lagen om offentlig upphandling. Ett enigt landstingsfullmäktige beslutade om att ge upp-draget till Skanska, som har såväl mångårig som internationell erfarenhet av att bygga sjukhus. -Budet vi fick av Skanska motsvarade de högt ställda kriterier vi har för NKS.
Jämförelser med andra sjukhusbyggen ska givetvis göras. De sjukhus i Hamburg som uppmärksammats är intressanta med sina låga byggkostnader – men har helt andra uppdrag och är betydligt -mindre än NKS. Bara NKS tekniska utrustning kostar betydligt mer än ett av Hamburg-sjukhusen. Det finns först och främst relevanta frågor att ställa kring byggkostnaderna i Sverige som i sig är ett stort problem för hela Stockholmsregionen och vi efterlyser fler initiativ från regering och riksdag för att stärka konkurrens och sänka byggpriser. Men vi vill också se på fler jämförelseobjekt för att få en god grund att utvärdera NKS-projektet. Förutom det så ska vi också utvärdera och göra en oberoende revision av hela byggprojektet. Jämförelser med världens lyxigaste hotell och höghus, som före-kommit, är dock knappast seriösa – särskilt inte om de byggs av lågavlönade gästarbetare med usla villkor. NKS är inget lyxhotell utan något ännu mer påkostat – för att rädda liv.
Vi diskuterar gärna NKS,~som också kommer att bli föremål för en oberoende extern utvärdering. Vi ställer oss oförstående till att vi inte skulle vara tillgängliga för frågor från medier och medborgare. Bara under det senaste halvåret har vi tillsammans berättat om NKS i olika medier vid minst ett 20-tal tillfällen. Slutligen vill vi även framföra vår oro -inför att diskussionerna kring NKS hittills ofta har handlat om byggnader och betong – och inte om att bana väg för en modern vård som både räddar liv och är effektivare. Det är för stockholmarnas skull som vi ser till att sjukvården i länet byggs ut. Totalt investerar vi 42 miljarder, och det är det värt, för varenda stockholmare förtjänar att få rätt vård i tid.

 

Torbjörn Rosdahl

Finanslandstingsråd, gruppledare

(foto: Peter Knutson)