Foto: Ulrika Vendelbo

Vi vill göra stockholmarnas vardag ännu tryggare

Alla människor ska kunna leva i trygghet, utan att behöva oroa sig för våld och hot. Du ska kunna lita på att den som begår brott också straffas för det. Sedan 2006 har brottsligheten minskat samtidigt tryggheten ökat bland stockholmarna. Men vi är inte nöjda utan vi vill göra mer.

Mot bakgrund av det vill vi prioritera följande saker:

• Alla inbrott ska tas på allvar och fler ska förebyggas
DNA-märkning ska erbjudas alla boende i Stockholms stads bostadsbolag i syfte att förebygga inbrott. Därtill vill vi att brottsplatsundersökning ska erbjudas inom 24 timmar. Men det är också viktigt att signalera att vi tar denna fråga på allvar och vi vill därför inrätta en ny brottsrubricering – Inbrottsstöld och där minimistraffet är fängelse i ett år.

• Håll våldsverkarna inne
Vi vill minska straffrabatten vid flerfaldig brottslighet samtidigt som vi vill att den person som kan lämna viktiga uppgifter för utredningen ska kunna ges kortare straff. Parallellt med detta vill vi höja straffen på en rad olika brott, bland annat inbrott i bostad och sexualbrott.

• Nolltolerans mot sexualbrott och ökat stöd till offren
Vi vill skärpa straffen för människohandel och koppleri. Därtill vill vi införa brottsrubriceringen synnerligen grov våldtäkt och aktsamhetsbrott vilket skapar utrymme för förhöjda straff.

Vi ser ett växande problem med unga tjejer som säljer sex över internet som en form av självskadebeteende. Vi vill inrätta insatsteam med polis/socialtjänst som ska arbeta med att hjälpa och förebygga den problematiken.

• Omfattande åtgärder mot våld i nära relationer
Förutom att vi anser att det är behövligt att skärpa straff för grov kvinnofridskränkning så vill vi även utöka möjligheten att använda elektronisk fotboja vid kontaktförbud.

Det är också viktigt att erbjuda stöd för barn och kvinnor som utsätts genom så kallade närarelationsteam som ska inrättas i respektive stadsdelsnämnd i Stockholm stad.

• Kraftsamling mot organiserad brottslighet
Vi har de senaste åren arbetet med myndighetssamordning mellan berörda myndigheter när det gäller att komma åt den organiserade brottsligheten. Vi vill fortsätta med det arbetet samtidigt som vi vill göra det enklare att beslagta kriminellas tillgångar. Vi ser också en växande efterfrågan från personer som vill lämna sin kriminella livsstil, för att kunna hjälpa dessa personer att återanpassa sig till samhället vill vi utveckla en avhopparverksamhet i Stockholm.

• Hjälp till unga att undvika kriminalitet
Förutom arbetet med sociala insatsgrupper i olika åldersgrupper så vill vi fortsätta arbeta och finnas närvarande i forum och sammanhang där unga finns. En del i detta är att lansera fältassistenter i sociala medier.

• Nätet ska inte vara en laglös plats
Bedrägeribrott över internet är den enda brottskategori som ökar i förhållande till befolkningen. Vi vill därför fortsätta och förstärka arbetet med särskilda insatser mot nätbedrägerier, bland annat genom det nationella bedrägericentret som inrättats och som är lokaliserat till Stockholm.

• Synliga poliser som löser fler brott
Polisen ska få ett tydligare uppdrag med fokus på kärnuppgifter (förebyggande arbete, rycka ut när det behovs samt utredning). Vi vill också fortsätta arbeta med en mer synlig polis genom att alla poliser, inklusive chefer, får i uppdrag att planera minst halva sin arbetstid i yttre tjänst.

Vårt mål är att alla människor ska känna sig trygga i sin vardag, vi har kommit en bra bit på väg men vi kan göra mer. Därför vill vi fortsätta arbetet för ett tryggare Stockholm.