UllaHamilton

Förbifart Stockholm möjliggör cykelsatsningar

I samband med byggstart för Förbifart Stockholm ger Stockholms stad och Trafikverket klartecken för flera stora cykelsatsningar. På Stockholms stads trafiknämnd den 28 augusti väntas beslut tas om nya gång- och cykelåtgärder i Skärholmen och Sätra.

– I samband med Förbifartsbygget genomförs också framkomlighetsåtgärder för gående och cyklister i söderort. Cykelåtgärderna är i enlighet med stadens cykelplan. Alla trafikslag behövs för ett Stockholm som gör det möjligt, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

I tilläggsavtalet som nämnden fattar beslut om åtar sig staden att bygga en ny gång- och cykelbana på Skärholmsvägen mellan Ekholmsvägen och vid den nya cirkulationsplatsen på Skärholmsvägen. Trafikverket åtar sig att bredda gång- och cykelvägen utmed E4/E20 mellan Murmästarvägen och Stensätravägen till 5 meter bredd samt bygga en ny gång- och cykelväg vid Murmästarvägen.

– Tilläggsavtalet illustrerar väl Hur Förbifart Stockholm avlastar vägar från biltrafik och skapar yta för bla cykelvägar, samtidigt som framkomligheten ökar för kollektivtrafik, gående och för cyklister. Satsningar går helt i linje med den cykelplan och framkomlighetsstrategi som antagits av kommunfullmäktige, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:

  • På trafiknämnden den 28 augusti väntas beslut tas om nya gång- och cykelåtgärder i Skärholmen och Sätra samt tilläggsavtal för ny cirkulationsplats på Skärholmsvägen.
  • Staden åtar sig att mot betalning från Trafikverket projektera och bygga en cirkulationsplats på Skärholmsvägen för anslutning till den nya trafikplatsen Lindvreten Norra samt att projektera och bygga en ny gång- och cykelbana på Skärholmsvägen mellan Ekholmsvägen och ovan nämnda cirkulationsplats. Staden står för 1 miljoner kronor och 17 miljoner kronor kommer att debiteras Trafikverket. Det inriktningsbeslut för Skärholmsvägens cykelpendlingsstråk som fattades på trafiknämndens sammanträden den 2014-02-06 täcker in ovanstående kostnad på 1 miljoner kronor.
  • Trafikverket åtar sig att mot betalning från Staden bredda gång- och cykelvägen utmed E4/E20 mellan Murmästarvägen och Stensätravägen till 5 meters bredd i samband med byggnationen av Förbifart Stockholm samt att bygga en ny gång- och cykelväg vid Murmästarvägen. För dessa åtgärder debiteras Staden 2,7 miljoner kronor. För Murmästarvägens gång- och cykelväg finns det ett genomförandebeslut som täcker in ovanstående kostnad.
  • Enligt Stadens cykelplan ska 5 meter breda gång- och cykelbanor anläggas på Skärholmsvägen och knyta samman Stockholms och Huddinges cykelvägnät. Utrymme behöver tas från Skärholmsvägens körbana som är överdimensionerad för biltrafik med två körfält i vardera riktningen. Även cirkulationsplatsens utformning behöver ses över. På grund av detta ser Staden och Trafikverket fördelar med att frångå genomförandeavtalet och teckna ett tilläggsavtal där ansvaret för genomförandet av den nya cirkulationsplatsen och gång- och cykelstråket utmed Skärholmsvägen mellan Ekholmsvägen och den planerade gång- och cykelbron överlåts till Staden. Trafikverket står fortsatt för dessa kostnader.
  • Enligt Stadens cykelplan ska 5 meter breda gång- och cykelbanor anläggas på Skärholmsvägen och knyta samman Stockholms och Huddinges cykelvägnät. Utrymme behöver tas från Skärholmsvägens körbana som är överdimensionerad för biltrafik med två körfält i vardera riktningen.