Förskola Foto Ulrika Vendelbo

Avgiftsfri 5-årsverksamhet i Stockholm

Idag meddelade finansborgarrådet Sten Nordin (M) och socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) att de går till val på att på sikt utveckla förskoleklassen till att gälla även femåringarna samt slopad avgift i förskolan för femåringar under 2015. Samtidigt höjs kunskapsambitionerna i förskolan. Den ekonomiska effekten för en familj med ett barn i förskolan innebär att familjen sparar drygt 10 000 kronor per år.

– Med det här förslaget revolutionerar vi förskolan. Kunskapsfokuset och det pedagogiska innehållet kommer att öka. Vi vill att fler femåringar ska gå i förskolan för att alla barn ska få samma förutsättningar för kunskap och på sikt vill vi utveckla förskoleklassen till att gälla även femåringarna, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande Stockholms stad.

Det är i förskolan och i mötet mellan lek och kunskap som grunden till ett livslångt lärande läggs. Forskning visar att tiden barn är i förskolan har stor betydelse för deras språkutveckling och taluppfattning. Stockholms barn och unga förtjänar att få den allra bästa utbildningen för att stå sig väl på en arbetsmarknad som kräver kompetens.

– Vårt förslag om att slopa avgiften för femåringar kommer för en familj med ett barn i förskolan att innebära att familjen sparar drygt 10 000 kronor per år. Vi vill uppmuntra att fler barn ska gå i förskolan samtidigt som vi fortsätter arbeta för att fler föräldrar, särskilt kvinnor, ska ha ett arbete att gå till. Mer kunskap i förskolan hjälper framförallt de unga som är i extra behov av stöd eftersom de lättare kan fångas upp i tid, säger Anna König Jerlmyr (M), socialborgarråd Stockholms stad.

•Moderaterna lovar mer lärande i förskolan. Vi vill ha mer pedagogiskt inriktade aktiviteter för femåringar i förskolan för att främja barnens utveckling, anpassat till deras ålder och mognad.

•På sikt vill vi utveckla förskoleklassen till att gälla även femåringarna.

•Vi vill ge alla barn goda framtidsförutsättningar. Vi tror på ett samhälle som hänger ihop och där alla barn i Stockholm ges samma förutsättningar till kunskap och utveckling, oavsett vilken bakgrund de har.

•För att fler barn får del av den viktiga förskoleverksamheten, vill vi redan 2015 att ta bort avgifterna helt för femåringar liksom för sexåringar.

•Stockholm konkurrerar med kunskap. För att stärka Sverige som kunskapsnation behövs ytterligare steg tas. I England är skolstarten vid fem års ålder. Förslaget tar ett steg i den riktningen.

•Idag går cirka 97 procent av barnen på Östermalm och 83 procent av barnen i Skärholmen i förskolan. Vårt mål är att höja andelen i stadsdelar med lägre andel barn i förskolan. Förslaget uppmuntrar till alla barn ges likvärdiga förutsättningar till att utveckla sina färdigheter.