torbjorn rosdahl startsida

Klartecken för den historiska tunnelbanesatsningen

Idag fattar Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att kraftigt bygga ut tunnelbanan med nio nya t-banestationer i fyra vädersträck med trafikstart från 2020. Totalt är det drygt 25 miljarder kronor som satsas på utbyggd tunnelbana till Nacka, Barkarby och Arenastaden samt att Hagsätralinjen blir en del av den blåa linjen och får en ny förbindelse med den nya stationen Sofia. Detta innebär en kraftig höjning av kapaciteten i hela tunnelbanesystemet och förbättrar för jobben och tillväxten i hela Stockholmsregionen.

Det finns fyra delar som gör denna tunnelbaneutbyggnad unik och särskild välkommen i en populär region som växer snabbt:

1. Satsningen som sådan är till gagn för resenärer, bostadsbyggande och fortsatt tillväxt i regionen. Det handlar om att det blir enklare för fler att resa kollektivt till och från arbetet samtidigt som det ökar möjligheterna att söka och ta jobb på andra ställen. Med hjälp av en kapacitetsstark tunnelbana blir också arbetsplatserna fler och de kommer närmare bostaden i och med förkortad pendlingstid. Vi vet att denna överenskommelse är ambitiös sett till både innehåll och tidsplan. Därför vi vill göra denna till en prioriterad del av arbetet i landstinget kommande år. Ett exempel på detta är att samla tunnelbanebygget i en egen förvaltning, med egen förvaltningschef och resurser för att säkerställa att investeringen sköts på det mest effektiva sätt.

2. En unik del av Stockholmsöverenskommelsen är att vi har slagit fast en bärande princip i samverkan och finansiering vid större infrastrukturprojekt. Det innebär att det nu inte längre går att fritt lova vilken sträckning som helst utan täckning och redovisning av finansiering och samarbetskommuner. Det är rimligt att i en expansiv region med bostadsbrist koppla ihop byggandet av fler bostäder och utbyggd tunnelbana.

3. Att överenskommelsen sett till både sina principer och innehåll, förutsatt att den hålls och hedras, möjliggör att öppna seriösa diskussioner likt Hagsätra-Älvsjö som Alliansen i Stockholms stad presenterade igår. Genom att lägga en seriös och solid grundplåt av infrastruktursatsning genom nya tunnelbanespår skapar vi mer transparenta förutsättningar till andra kommuner och samarbetspartners som vill utöka den nära kollektivtrafiken. Vi är nyfikna på alla idéer om utbyggd kollektivtrafik givet att det finns en seriös och ansvarsfull finansiering.

4. Att vi gemensamt inom landsting och stat samt mellan kommungränser, liksom partigränser, måste ha kraft och ork att stå upp för att få den nya tunnelbanan på plats, så att den inte faller offer för överbudspolitik och partipolitiskt taktiserande likt exempelvis Dennispaketet.

Här finns orosmoln i oppositionen i Stockholms läns landsting i form av förslag på experiment med enhetstaxa i kollektivtrafiken och andra ofinansierade förslag som riskerar urholka ekonomin. Också i kommunerna finns det risker där tunnelbanestoppet från miljöpartister i Nacka och vänsterpartister i Solna skapar en oro för engagemanget kring utbyggd tunnelbana hos oppositionen.

Från 2007 då vi fick ansvar för kollektivtrafiken fram till slutet av nästa mandatperiod satsas över 17 miljarder kronor på tunnelbanan i reinvesteringar utöver det som finns inom ramen för tunnelbaneöverenskommelsen. Under Alliansens tid vid makten har det också byggts över 16 kilometer nya spår och beslutats om ytterligare 33 kilometer samtidigt som vi har haft ordning och reda i ekonomin varje år. Alliansen tar idag slutgiltigt beslut om ytterligare drygt 38 kilometer tunnelbanespår med fortsatt god ekonomi och stabila finanser som skapar förutsättningar för fortsatt utbyggd kollektivtrafik.

I dag vill vi avkräva samtliga partier det besked vi nu ger – att stockholmarna ska kunna lita på att vi står upp för Stockholmsförhandlingen och den utbyggda tunnelbanan. Detta till gagn för framtidens tillväxt och utveckling i regionen.

Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd
Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd