Charlotte Broberg - Foto: Jonna Thomasson

Fler ska kunna välja cykeln i Stockholmsregionen

Resande med cykel är idag fem procent av allt resande i Stockholmsregionen, men genom att knyta ihop regionen med fler och bättre cykelstråk finns goda möjligheter att öka cyklandet. Under tisdagen anordnade Skanska, MTR och Sweco ett frukostseminarium på temat ”Cykelns nya roll i framtidens Stockholm” där Stockholms läns landstings biträdande finanslandstingsråd Charlotte Broberg (M) medverkade.

– Cykeln har en naturlig plats i ett växande Stockholm – idag är det cirka fem procent av alla resor som sker med cykel. Till år 2030 vill jag att det blir 20 procent, säger Charlotte Broberg (M), biträdande finanslandstingsråd.

Stockholms läns landsting har tillsammans med Trafikverket, länsstyrelsen och kommunerna i Stockholms län tagit fram en regional cykelplan som nu är ute på remiss. Syftet med den regionala cykelplanen är att utgöra ett underlag för utbyggnaden av regionala cykelstråk för arbetspendling under åren 2014 till 2030.

– Det ska vara enkelt, säkert och smidigt att cykla i Stockholm. Som region måste vi ta ett brett ansvar för frågan och se till att både lokal och regional cykelplanering stämmer överens och samverkar på ett bra sätt, avslutar Charlotte Broberg.

Fakta
Den regionala cykelplanen pekar ut 72 cykelstråk med en sammanlagd längd av 825 kilometer. För att uppnå målet om att det regionala cykelvägnätet ska vara fullt utbyggt år 2030 krävs att cirka 55 km cykelbana byggs ut och om varje år.