Foto: Jonna Thomasson

Boendeparkering införs nattetid i innerstaden

Vid årsskiftet påbörjas arbetet med att göra det möjligt för boende med boendeparkeringstillstånd att tidsbegränsat parkera sina bilar i de röda parkeringszonerna i innerstaden på de sträckor där det tidigare rådde totalt parkeringsförbud. Tidsbegränsningen omfattar kvällar, nätter och helger samt de sträckor där så är möjligt.

– Det är viktigt att gatuutrymmet nyttjas effektivt under hela dygnet i innerstaden. Därför är det bra att vi nu har en lösning som innebär att det tas hänsyn till såväl framkomligheten som till de boendes parkeringsmöjligheter, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Boendeparkering kommer att vara tillåten mellan kl 22.00 och kl 07.00. På vissa sträckor där behovet av nåbarhet är litet under kvällstid kommer tiden utökas till kl 19.00 och kl 07.00. Arbetet beräknas vara klart vid månadsskiftet januari/februari, och gäller från det att skyltningen kommit på plats.

– Om fler parkerar i garage minskar trängseln på gatorna. Samtidigt förbättras tillgängligheten till
parkeringsplatser, vilket gör det lättare att hitta en parkeringsplats på gatan om du behöver, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:

Gator som kommer att skyltas om på vissa sträckor är:

– Hornsgatan

– Nybrogatan

– Sturegatan

– Tegnérgatan

– Flemminggatan

– Odengatan

De nya parkeringsreglerna träder i kraft när skyltarna finns uppsatta.

Parkeringsplanen är en av handlingsplanerna som utpekats i framkomlighetsstrategin, som i sin tur tar sin utgångspunkt i Vision 2030 och Promenadstaden. Planen fastställdes av kommunfullmäktige i Stockholm stad den 10 juni 2013. I planen föreslås konkreta åtgärder för gatuparkering med syfte att förbättra framkomligheten och nåbarheten i Stockholms innerstad. Ett av målen är att det ska finnas 15 procent lediga platser. Åtgärderna i planen genomfördes huvudsakligen vid halvårsskiftet 2013.

Parkeringsplanen behandlar konkreta åtgärder för gatuparkering:

– en utökning av zonen för grön biljett i citykärnan

– en utökning av zonen för Citytaxa, röd biljett, i city

– utökad användning av Citytaxa, röd biljett på gator där framkomlighet och nåbarhet ska prioriteras

– en skärpning av vissa regler för boendeparkering

De genomförda åtgärderna syftar till att optimera användningen av gator och vägar. Trafikkontoret har sedan åtgärderna infördes undersökt effekten av dessa. Med stöd av dessa uppgifter är det möjligt att tillåta boendeparkering kvällar, nätter och helger på vissa gator där boendeparkering dagtid på vardagar inte ska vara tillåten.

· En förutsättning för att kunna införa boendeparkering viss tid av dygnet är att villkoren för boendeparkeringstillstånd ändras så att det tydligt framgår att boendeparkering kan vara tidsbegränsad på vissa platser. De nya villkoren måste meddelas tillståndsinnehavarna i samband med förnyelse av tillstånden vilket sker varje årsskifte. De nya förändringarna träder därför ikraft vid årsskiftet 2013-2014.

Trafik- och renhållningsnämndens beslut den 19 november 2013
: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1732485

Parkeringsplanen, antagen av kommunfullmäktige den 10 juni 2013: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1711416