Foto: Jonna Thomasson

Ny avfallstaxa premierar källsorterande stockholmare

I dag väntas kommunfullmäktige i Stockholms stad fatta beslut om nya avfallstaxor 2014. Det är viktigt att så mycket som möjligt av avfallet tas tillvara på ett miljösmart sätt. Därför utformas systemet så att det ska löna sig ekonomiskt att källsortera för att bidra till en bättre miljö.

– Stadens utveckling inom miljöområdet går åt rätt håll. I oktober 2013 hade andelen matavfallsabonnemang ökat till nästan en fjärdedel jämfört med 8 procent i maj 2012, vilket är väldigt glädjande. Nu fortsätter vi att arbeta för att nå målet om att samla in 50 procent av matavfallet till 2018, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

En utvärdering av Stockholms viktbaserade avfallstaxa för en- och tvåfamiljshus visar att taxan fungerar bra som styrmedel. Under perioden maj 2012 till maj 2013 minskade mängden restavfall från villahushåll med cirka 31 procent. En annan välkommen bieffekt är att utsläppen av växthusgaser minskade med mellan 5000 och 10 000 ton koldioxid.

– Det är mycket glädjande och visar att viktbaserad taxa är lyckat utifrån ett miljöperspektiv. Stockholmarna är duktiga på källsortering och det är tydligt att medvetenheten och incitamenten ökar ännu mer i och med debitering efter vikt, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

När det gäller hushållsavfallstaxan i flerfamiljshus premieras maskinell hämtning i förhållande till manuell hämtning. Arbetet med att införa viktbaserad taxa för flerbostadshus och verksamheter fortsätter med förberedande arbete under 2014. För flerfamiljshus föreslås subventionen för insamling av utsorterat matavfall vara oförändrad till 40 % i jämförelse med ordinarie taxa för hushållsavfall.

– Trots ökning av taxan är fortfarande avgiften för hushållsavfall i Stockholm låg för en lägenhet jämfört med andra städer, konstaterar Ulla Hamilton.

Utvärderingen av den viktbaserade taxan behandlades vid trafik- och renhållningsnämndens sammanträde den 12 december 2013. Ärendet finns här: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1735409

Utvärderingen finns här:

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1735431

Ärendet om fastställande av avfallstaxan 2014 behandlas vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december och finns här:

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1736726

Nya avfallstaxan 2014:

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1736753

Bakgrund nya avfallstaxan 2014

· Taxeuttaget föreslås till 489,5 miljoner, vilket är något högre än prognostiserat.

· Kostnadsökningarna förklaras till stor del av nytt insamlingsavtal samt återöppnande av återvinningscentralen vid Vanadisberget.

· Förslagen om förändrade taxor är i linje med Alliansens miljöprioriteringar inom avfallsområdet – att minska mängden restavfall och öka insamlingen av matavfall.

Resultat av viktbaserad avfallstaxa för en- och tvåfamiljshus

· Andel kunder med matavfallsinsamling har ökat från 8 till 21 procent under perioden maj 2012 till maj 2013.

· I oktober 2013 hade andelen med matavfallsabonnemang ökat ytterligare till 23 procent.

· Mängden restavfall från villahushåll har minskat med cirka 31 procent på ett år.

· Utsläppen av växthusgaser har minskat med mellan 5000 och 10 000 ton koldioxid.

· Ett ton koldioxid motsvarar utsläpp från 390 liter bensin.

· 85 procent av kunderna har fått lägre taxa tack vare ökad källsortering