Foto: Jonna Thomasson

Tillstånd för 80 nya Food Trucks i Stockholm nästa år

Den 12 december väntas trafik- och renhållningsnämnden i Stockholms stad fatta beslut om en utökning av antalet parkeringstillstånd för Food Trucks i Stockholm, från 20 till 100 stycken.

– Intresset för Food Trucks har ökat. Därför ges nu fler entreprenörer möjlighet att erbjuda sina tjänster och servera fler typer av maträtter från hela världen till stockholmarna, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Trafikkontoret fick också i budgetuppdrag att identifiera tre platser för kluster av Food trucks. Identifiering av platser för detta har inletts i samarbete med företrädare för branschen.

– Idag är det väldigt populärt att placera sig i City, även om det finns många restauranger i närheten. I ytterstaden däremot finns det många arbetsplatser, men där är det inte är lika restaurangtätt. Jag skulle välkomna etableringar i hela staden. Då skulle stockholmare som inte bara rör sig i innerstaden åtnjuta tjänster från Food Trucks. Det skulle gynna företagare och hungriga stockholmare i hela staden, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fakta

Food Trucks

· I kommunstyrelsens förslag till budget för 2014 anges att Trafik- och renhållningsnämnden ska utöka antalet tillstånd i försöket med mobila försäljningsställen för mat, Food Trucks, från nuvarande 20 till 100. Det anges även att tre platser som är lämpliga för uppställning av flera Food Trucks samtidigt, så kallade ”kluster”, till februari 2014 ska identifieras i samråd med Food Truckföretagarna

· På uppdrag av Trafik- och renhållningsnämnden har trafikkontoret under år 2013 inlett ett tvåårigt försök med en ny typ av nyttoparkeringstillstånd för fordon som utgör mobila försäljningsställen för mat, Food Trucks. Tillstånden kallas nyttoparkeringstillstånd C och gäller, liksom nyttoparkerings­tillstånd A och B i 12 månader. Enligt beslutet ska försöket pågå till och med den 31 mars 2015.

· För att beviljas ett nyttoparkeringstillstånd C ska sökanden visa att ett lämpligt fordon för ändamålet kommer att användas och att registrering för hantering av livsmedel har skett till Miljöförvaltningen.

– I villkoren anges bland annat att tillståndet inte gäller på platser som förtecknats i 16 § i Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Stockholms kommun eller på gator längs stombussträckningen.

– Bord, stolar eller andra föremål får inte placeras ut.

– Vidare ska tillståndshavaren följa alla lagar och bestämmelser som gäller för den verksamhet som ska bedrivas, däribland kan nämnas skatteverkets bestämmelser om krav på kassaapparater m.m.

– Vid missbruk kan tillståndet återkallas.

· Försöket ska utvärderas senast hösten 2014. Kontoret avser då att återkomma med förslag till eventuella regeländringar och med förslag till taxa för parkeringstillstånd typ C.

Kluster

· För samtidig försäljning av mat från flera fordon på i förväg bestämda platser kan inte nyttoparkeringstillstånd C bli aktuella, eftersom försäljning i det fallet inte kan anses ske tillfälligt och i obetydlig omfattning. För ett mer eller mindre permanent försäljningsställe krävs alltid ett polistillstånd kombinerat med en markupplåtelse. Kontoret anser att kriterier för att en plats kan vara lämplig för ett kluster av Food Trucks bör vara:

– Uppställning av fordon får inte försvåra framkomligheten för trafiken.

– Det ska vara möjligt att tydligt avgränsa den yta som upplåts som försäljningsställe.

– Platsen ska vara en naturlig mötesplats men ändå inte vara belägen där det redan finns ett stort utbud av försäljningsställen för mat.

· Identifiering av platser för kluster har inletts.

Läs tjänsteutlåtandet i sin helhet här Tjänsteutlatande food trucks