alla-behovs

Stort gehör för idéerna från Stockholm på helgens partistämma

Vid den gångna helgens partistämma i Norrköping fick Stockholms stad och län gehör för ett stort antal av sina synpunkter. Flera stockholmare deltog i idé-diskussionerna och många av förslagen fick gehör.

Nedan listas några av de yrkanden från våra ombud från Stockholm som bifölls. Mer information om allt som hände på stämman hittar du på denna länk, där du bland annat kan se Fredrik Reinfeldts avslutningstal i efterhand http://arbetsstamma.moderat.se

Ekonomi

”Varje människa ska kunna växa och utvecklas från sina förutsättningar. En central väg dit går genom att det ska löna sig bättre att arbeta och att det ska bli lättare, billigare och enklare att starta företag och anställa i Sverige.”

”En av Sveriges främsta tillväxtutmaningar är att klara kompetensförsörjningen och även framgent vara ett attraktivt land att bo, arbeta och investera i. Det gäller inte minst för att locka till sig utländsk nyckelkompetens.”

”Kommunala och offentliga bolag ska som regel inte konkurrera med andra aktörer, utan finnas där de behövs.”

Skola

”Skolans huvuduppdrag är att förmedla kunskap. Bildningens roll i skolans kunskapsuppdrag ska stärkas för att ge eleverna makt att påverka sin egen vardag och nyfikenhet inför omvärlden.”

”Skolinspektionen fyller en viktig funktion för att garantera likvärdighet och kvalitet. Denna bör kunna ingripa mot såväl kommunala skolor som friskolor som inte håller tillräcklig kvalitet vad gäller kunskapsresultat och trygghet.”

”Skolor som använder läxor i undervisningen bör också erbjuda läxhjälp.”

Brott

”Basen i svensk polis kan dock förstärkas så att de än tydligare än idag fokuserar på sina tre kärnuppgifter; att närvara för att förebygga och beivra brott, rycka ut när brott begås och utreda brott som anmälts.”

”Straffen för grova vålds- och sexualbrott ska markera brottets allvar och kvaliteten på brottsutredningarna måste vara hög.”

Hälsa

”Inom välfärden bör allmänintresset och möjligheter till insyn vara vägledande oavsett driftsform.”

”Äldre som behöver hemtjänst ska ha laglig rätt att välja vem som ska anordna den.”

Klimat och hållbarhet

”Hållbara transporter handlar i hög grad om att öka kollektivtrafikresandet i landet. Det handlar om att öka andelen som reser kollektivt i hela landet, den största potentialen finns dock i våra storstadsregioner. För att öka kollektivtrafikens attraktionskraft bör även andra åtgärder övervägas för att underlätta hur olika transportsystem – gång, cykel, bil och kollektivtrafik – länkas samman.”

”Strandskyddet är ett stort problem för bostadsbyggande, särskilt i landsbygd och skärgården. Därför bör strandskyddslagen reformeras.”

EU och utrikespolitik

”Omfattningen av olika typer av jordbruksstöd måste trappas ned.”

”Människors fria rörlighet i världen ska inte begränsas mer än nödvändighet av politiska hinder.”

”Vi vill kunna vara säkra på att migrationstjänstemän i hela unionen gör samma rättssäkra bedömning i ett ärende.”

”Vår förvaltningstradition i svensk grundlag med bland annat offentlighetsprincipen, vår starka tryck- och yttrandefrihetslagstiftning och meddelarfrihet samt respekten för den enskildes rätt att forma sitt liv är vår utgångspunkt i detta samarbete.”