Foto: Daniel Olsén

Blocköverskridande hemlöshetsstrategi

Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr och oppositionsrådet Roger Mogert (S) presenterade i dag en blocköverskridande hemlöshetsstrategi för Stockholms stad. Hemlöshetsstrategin är den första i sitt slag och lägger fast färdriktningen för stadens fortsatta arbete mot hemlöshet.

– I strategin slår vi fast tre viktiga utgångspunkter, förebyggande insatser, att möta den akuta hemlösheten och steget vidare till eget boende och sysselsättning. Vi vill möta gruppen hemlösa med mer långsiktiga boendelösningar så att de får en mer trygg tillvaro att kunna utgå från, säger Anna König Jerlmyr (M) socialborgarråd och ordförande i socialnämnden.

– Det är värdefullt med en bred uppgörelse kring den här viktiga frågan, så att den kan hålla över flera mandatperioder oavsett majoritetsskiften. Stockholm har haft en lång tradition av arbete mot hemlöshet, och nu får vi för första gången en systematisk strategi vilket kommer underlätta arbetet med att bekämpa hemlösheten. Det säger Roger Mogert (S), Vice ordförande i Socialnämnden.

Fakta:

Under 2012 beslutade Socialnämnden att ta fram en samlad strategi för stadens arbete mot hemlöshet. Hemlöshetsstrategin sträcker sig 2014-2019.

Strategin har ett fokus på hur socialtjänsten i Stockholms stad kan arbeta för att motverka hemlöshet. Ett formellt beslut kommer att tas av Socialnämnden.

Hemlöshetstrategins övergripande mål

· Att stadens vräkningsförebyggande arbete ska intensifieras

· Att antalet personer i hemlöshet ska minska

· Att antalet hemlösa personer i stadigvarande boendeslösningar ska öka

· Att verka för att antalet hemlösa personer i sysselsättning ökar

· Att barnperspektivet alltid ska beaktas i stadens arbete med hemlöshet

Målgrupper

– Akut hemlösa

– Långvarigt hemlösa

– Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden

– Hemlösa med komplex problematik i form av missbruk- och/eller psykisk ohälsa

– Unga vuxna hemlösa eller i riskzon att bli hemlösa

Viktiga komponenter i strategin

• Det förebyggande arbetet

• Eget boende, alternativt långvariga boendelösningar

• Arbetsplaner för den enskilde

• Uppdrag, som följs upp, till boendet

• Barnkonsekvensanalyser, för barnfamiljer
med osäkra boendeförhållanden

• Sysselsättning och egen försörjning

• Kunskapsutveckling för att hitta fungerande metoder