Förslag till avtal om Mörby centrum klart

Förhandlingarna mellan Danderyds kommun och Diligentia om utveckling och ombyggnad av Mörby centrum är nu avslutade. Förslaget till avtal kommer att behandlas av kommunfullmäktige den 21 oktober. Detaljplanen för området fastställdes 2010 och har vunnit laga kraft. Det nya avtalet ersätter ett tidigare avtal och skiljer sig från detta framför allt på tre punkter:

Det höghus om 28 våningar som planen medger blir max 10 våningar
Kommunens byggrätter för bostäder längs med Golfbanevägen kommer att säljas enligt anbudsförfarande
Lokalgatan Mörbyleden kommer inte att sänkas, vilket minskar kommunens kostnader

– Förslaget till avtal innebär att danderydsborna äntligen kommer att få ett utbyggt och upprustat Mörby centrum samt att utemiljön i form av gator och parker fräschas upp, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M).