Foto: Ulrika Vendelbo

Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

I dag presenterar Alliansregeringen en rad satsningar för ökad kvalitet och mer kunskap i den svenska skolan. Bättre möjligheter att göra lärarkarriär, ytterligare kompetensutveckling för lärare, en läs- och skrivsatsning samt mer undervisningstid i matematik är huvudförslagen i dagens kunskapspaket som totalt omfattar 3,9 miljarder kronor för åren 2014-2017.

En skola som rustar med kunskap och undervisning av god kvalitet är grundläggande för att skapa likvärdiga livschanser och stärka sammanhållningen i vårt land. Att alla ges tillgång till utbildning av hög kvalitet är även avgörande för
jobben, löneutvecklingen och för att värna Sveriges konkurrenskraft.
Alliansen har sedan den första dagen i regeringsställning genomfört åtgärder för att förbättra den svenska skolan – till exempel tidiga och regelbundna kunskapskontroller, ny lärarutbildning och stora satsningar på lärares fortbildning samt en ny gymnasieskola med en permanent lärlingsutbildning.

Både kommunerna och staten satsar i dag mer resurser på skolan än när Alliansregeringen tillträdde 2006. Regeringens hittills genomförda reformer medför närmare 4 miljarder kronor i ökade resurser. Med dagens förslag tar vi nu nästa steg mot en skola med kunskap i fokus, med god kvalitet och med hög status för läraryrket.

Vi föreslår:
– att utöka undervisningen i matematik så att elever i årskurs 4-6 får motsvarande en timme mer matematik i veckan.
– att satsa på fortbildning för lärare, bland annat genom Läslyftet som riktar sig framförallt till svensklärare för att stödja elevernas läs- och skrivutveckling.
– att förlänga fortbildningssatsningarna Lärarlyftet II och Rektorslyftet.
– att tillföra 100 nya utbildningsplatser på speciallärarutbildningen.
– statsbidrag för att stimulera att skolorna anordnar läxhjälp och sommarskola, främst för elever i årskurs 6-9 och för de elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen.