torbjorn rosdahl startsida

Ny rapport visar på bättre ekonomi för landstinget

Stockholms läns landsting prognostiserar ett positivt resultat för 2013, efter att prognosen innan sommaren visade på negativt resultat. I månadsrapporten per juli 2013 uppskattas resultatet till 8 miljoner kronor för år 2013, vilket är en förbättring med 82 miljoner kronor från månadsrapporten per maj 2013. Alliansen är fortsatt övertygade om att det är endast med en ekonomi i balans som stora investeringar som renoveringen av Södersjukhuset och utbyggnaden av tunnelbanan möjliggörs.

-Ordning och reda i landstingets ekonomi är en förutsättning för att vi även på lång sikt ska kunna bedriva sjukvård och kollektivtrafik med hög kvalitet och god tillgänglighet, det säger Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd med anledning av beskedet att Stockholms läns landsting återigen räknar med ett överskott för 2013.

-Det prognostiserade överskottet är fortfarande för litet och landstingsdirektören har ett fortsatt uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att nå ett mer stabilt positivt resultat för 2013, fortsätter Torbjörn Rosdahl (M).

-Kostnaderna ökar fortfarande för snabbt i många delar av verksamheterna. Några av akutsjukhusen och trafiknämnden har därför i uppdrag redovisa vilka åtgärder de tänker vidta för att uppnå sina resultatkrav. Att budgeten hålls är en förutsättning för att kunna genomföra de historiskt stora investeringar i sjukvård och kollektivtrafik som vi planerar och har påbörjat, avslutar Torbjörn Rosdahl (M).

Prognosen i månadsrapporten per juli i korthet:

Prognosen för årets resultat har förbättrats jämfört med tidigare prognos och uppgår till 8 miljoner kronor. I prognosen ingår en framtida intäkt på 520 miljoner kronor som avser återbetalning av premier från AFA Försäkring.

Rensat för reavinster på 281 miljoner kronor samt ökade pensionskostnader på 1 616 miljoner kronor, på grund av sänkt diskonteringsränta, beräknas resultatet enligt det så kallade balanskravet uppgå till 1 343 miljoner kronor.

Skatteintäkterna prognostiseras till 61 918 miljoner kronor för 2013, 4,1 procent högre än 2012 och 56 miljoner kronor högre än budgeterat.

Prognosen för investeringarna är 12 007 miljoner kronor för 2013 vilket är 4 122 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Kraven för att ta del av Kömiljarden uppnåddes för mottagning men inte för behandling under juni och juli månad.