Fredrik saweståhl

Fokus på framtiden i Tyresöalliansens budget

Tyresö kommun har fastställt Kommunplan med mål och budget för 2014 till 2016. Planen innehåller en rad satsningar på att förbättra servicen och kvaliteten i välfärdstjänsterna för alla Tyresöbor. Men ett särskilt fokus ligger på barn och unga. Det handlar om tydliga förbättringar i förskolan, fokus på kunskap och utveckling i skolan, satsningar på bra fritidsverksamheter samt fler vägar till egen försörjning och till att bryta utanförskapet.

Trots den ekonomiska oron i omvärlden och den låga tillväxttakten är det en Kommunplan fylld av framtidstro och offensiva satsningar som kommunfullmäktige antagit.

Flera år av ekonomiskt överskott och ansvarsfull politik ger oss möjlighet att fortsätta höja kvaliteten och förbättra den kommunala servicen även i dessa svåra tider. Över 60 miljoner kronor läggs på att förstärka förskola, skola, äldreomsorg och stödet för funktionshindrade. Det handlar om viktiga framtidsinvesteringar för alla Tyresöbor. Men inte minst ger det barn och unga ännu bättre förutsättningar att få den goda start i livet som de förtjänar, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).
För att stärka Tyresös arbete med att minska barngrupperna i förskolan och skapa mer tid för pedagogik med fokus på lek och lärande gör Alliansen en särskild satsning på drygt sju miljoner kronor. I skolan införs karriärtjänster i form av lärarcoacher och en bred matematiksatsning genomförs för fortbildning av hundratals lärare. Målet är minska lärarnas administrativa börda samt åstadkomma smartare och effektivare undervisningsformer för bättre kunskapsresultat, trygghet och studiero.

Det är viktigt att barngruppernas storlek minskar och antalet utbildade pedagoger ökar för att förskolan ska kunna bedriva en god pedagogisk verksamhet, att alla barn ska bli sedda och få bästa möjliga förberedelser inför den fortsatta skolgången. Genom satsningar på karriärtjänster, matematik och teknik ska Tyresö klättra ännu högre bland landets bästa skolkommuner, säger Mats Larsson (FP).
Tyresö är en idrottskommun med framstående elitverksamhet, bred ungdomsidrott och goda möjligheter till spontanidrott. I Kommunplanen genomför Alliansen ytterligare satsningar för att stärka idrottslivet och alla Tyresöbors möjlighet till rörelse, hälsa och välbefinnande. Tyresövallen ska moderniseras, till nytta för lag som exempelvis Tyresö FF och Tyresö Royal Crowns. Men också 80-talet ungdomslag. Dessutom anläggs nya spontanytor med konstgräs vid Nyboda skola och i Fornuddsparken i Trollbäcken. Därtill höjs aktivitetsstödet till föreningslivet med en halv miljon kronor.

Det handlar om offensiva satsningar på idrotts- och föreningslivet i form av arenamoderniseringar, nya spontanlekytor och ett kraftigt höjt aktivitetsstöd som gynnar både ungdoms- och elitverksamhet. Sammantaget kommer det att ge Tyresöborna ännu bättre förutsättningar till en meningsfull fritid genom aktivitet, rörelse och föreningsengagemang, men också fler mötesplatser för alla åldrar, säger Leif Kennerberg (KD).
Ungdomsarbetslösheten är en av vår tids största utmaningar och måste bekämpas med full kraft. Därför har Alliansen tagit initiativ till att utreda två nya anställningsformer som särskilt underlättar för ungdomar. Det handlar om Arbetslivsintroduktion och Utbildnings- och introduktionsanställning. Tillsammans med det Studentmedarbetarsystem som redan är under utredning, samt förstärkt studie- och yrkesvägledning, innebär det krafttag för att få in unga på arbetsmarknaden.

I Tyresö gäller arbetslinjen. Därför är det prioriterat att bryta utanförskapet bland unga. Satsningen på nya anställningsformer, Studentmedarbetarsystem och förstärkt studie- och yrkesvägledning kommer ytterligare sänka trösklarna för unga och nyexaminerade att ta sig in på arbetsmarknaden. Dessutom bidrar åtgärderna till att möta kommunens behov av nyrekrytering i framtiden, säger Ulrica Riis-Pedersen (C).