illustrationsbild motorväg trafik förbifart

Sista besluten klubbade inför bygget av Förbifarten

Igår fattade kommunfullmäktige i Stockholms stad beslut om genomförandeavtal för Förbifart Stockholm med Trafikverket. Vid sammanträdet fattades även beslut om de 12 detaljplaner som berör Förbifart Stockholm inom stadens kommungränser, vilket är det sista ledet i stadens arbete att få till stånd en byggstart.

– Förbifart Stockholm är viktig för vår växande stad och för regionen i sin helhet. Med en befolkningsökning i länet på uppemot 40 000 per år krävs såväl nya vägar som nya spår och förbifarten behövs för ökad framkomlighet och tillgång till arbetsplatser i hela Stockholm. Nära 200 000 pendlar mellan de södra och norra delarna av Stockholm varje dag och Stockholm behöver bättre kommunikationer, säger Sten Nordin (M), kommunstyrelsens ordförande och finansborgarråd i Stockholms stad.

Inför utbyggnaden av Förbifart Stockholm har ett förslag till genomförandeavtal upprättats mellan Stockholms stad och Trafikverket. Avtalet avser den del av projektet som är belägen inom stadens gränser. Utbyggnaden, som Trafikverket genomför med stöd av arbetsplan, baseras på stadens detaljplaner.

Staden svarar för utgifter för egen personal som deltar vid förhandlingar, möten, granskningar, samt för arbete med inlösen av mark och dylikt. Investeringsutgifterna för detta bedöms till totalt ca 48 mnkr, fördelat på ca 40 mnkr för trafikkontoret och ca 8 mnkr för exploateringskontoret. De ekonomiska riskerna för staden i projektet bedöms som skäligen begränsade.

– Framkomligheten i trafiken är en framtidsfråga för Stockholm och stockholmarna. Förbifart Stockholm är en viktig pusselbit för att få stockholmarnas vardag att gå ihop eftersom den minskar trycket på gatorna i city, skapar ökad kapacitet för kollektivtrafiken och minskar sårbarheten i Stockholmstrafiken, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

För mer information om detaljplanerna se länk: http://insyn.stockholm.se/kf/document/2013-06-10/Dagordning/39/39%20u130084.pdf